Förteckning över Tåkerns fåglar


Teckenförklaring:

@ = allmän – tämligen allmän (>50% chans att se arten)
0 = sparsam – sällsynt (5 – 50% chans att se arten)
X = tillfällig, ej årligt uppträdande
H = allmän häckfågel, >50 par
h = sparsam häckfågel, 5 – 50 par
Th = tillfällig eller tidigare häckfågel
Th? = trolig häckfågel

Under kolumnen "Kommentar" anges för sällsyntare arter antalet fynd. Där ej annat anges gäller denna siffra antalet fynd sedan 1960

Denna lista omfattar de 268 arter som t o m 31.12.2003 har setts vid Tåkern. Dessutom är svart svan, snögås, stripgås, gråhuvad rostand, mandarinand samt undulat sedda vid sjön, men dessa bedöms som icke spontana.

Listan fungerar dels som en guide för den som vill veta vad man kan förvänta sej vid ett Tåkernbesök, dels som rapporteringsguide. Vi är framför allt intresserade av rapporter som svarar mot symbolerna "---" och "X" samt häckningsindicier i kategorierna "Th" och "Th?".

Som begränsning av "Tåkernområdet" har använts de vägar som omger sjön dvs. Rv 50, vägen förbi Strå kyrka, Vadstena/Väderstadsvägen och vägen Karleby – Väversunda. Dessutom observationer gjorda från dessa vägar.Art jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kommentar
Smålom ---- ---- ---- --- --- --- X ---- X X ---- ---- Tre fynd
Storlom X ---- X X 0 X X X X X ---- ----  
Smådopping ---- ---- X X X X X X X X X ---- Th
Skäggdopping ---- X 0 @ @ @ @ @ @ @ 0 ---- 76 par 2003
Gråhakedopping ---- ---- X @ @ @ @ @ 0 X X ---- ca 50 par
Svarthakedopping ---- ---- ---- X X X X X 0 X ---- ---- Th
Svarthalsad dopping ---- ---- ---- X X X X X X X ---- ---- Th, Senaste obs 1991
Storskarv ---- ---- X @ @ @ @ @ @ @ @ --- Th 1999,2001
Rördrom X X @ @ @ @ @ @ 0 0 X X h, ca 45 tutande hanar.
Ägretthäger ---- ---- ---- ---- X X X X X X --- --- 9 fynd
Häger 0 0 0 0 @ @ @ @ @ @ @ 0 Th
Svart stork --- --- --- --- --- ? --- --- --- --- --- --- 1 fynd,18??
Vit stork --- --- --- X --- --- X --- X --- --- --- 3 fynd
Skedstork --- --- --- --- --- --- --- --- X X X --- 26 sept-8 nov.1998
Knölsvan 0 0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 140 par 2003
Mindre sångsvan X X @ @ X X X X --- 0 0 ---  
Sångsvan X 0 @ @ 0 0 0 0 0 @ @ 0  
Sädgås X 0 @ @ 0 X X 0 @ @ @ 0  
Spetsbergsgås --- X 0 0 X --- --- --- X 0 0 X  
Bläsgås --- X @ 0 X X --- --- X @ @ X  
Fjällgås --- X 0 0 X --- --- X 0 0 0 X  
Grågås X 0 @ @ @ @ @ @ @ @ 0 --- 950 par 2003
Kanadagås X X @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 Ca 20 par
Vitkindad gås --- --- X 0 0 X X X 0 0 0 X  
Prutgås --- --- X X X X   X X 0 X ---  
Rödhalsad gås --- --- X X --- --- --- --- --- --- --- --- 2 fynd
Rostand --- --- X --- X --- X X X X X --- 7 fynd av 13 ex
Gravand X X X X 0 X X 0 0 0 X X  
Bläsand --- --- @ @ @ 0 0 @ @ @ 0 --- Th
Snatterand --- --- 0 @ @ 0 0 @ @ @ X --- 29 par 2003
Kricka --- --- @ @ @ @ @ @ @ @ 0 --- h
Gräsand 0 0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 H
Stjärtand --- --- 0 @ 0 0 X 0 @ 0 X --- Th
Årta --- --- --- 0 @ 0 0 0 0 X --- --- Ca 17 par
Blåvingad årta --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- --- 26 maj 1966
Skedand --- X X @ @ @ @ @ @ 0 X --- Ca 18 par
Rödhuvad dykand --- --- --- X X X X X X X --- --- 14 fynd
Brunand --- --- 0 0 0 0 @ @ @ @ 0 --- h
Ringand --- --- --- X --- --- --- X --- --- --- --- 2 fynd
Vitögd dykand --- --- --- --- --- --- X X X X --- --- 3 fynd
Vigg --- X @ @ @ @ 0 0 @ @ 0 --- h
Bergand --- --- X X 0 X X X X 0 X X  
Ejder --- --- --- X X --- --- --- X --- --- --- 3 fynd
Alfågel --- --- --- X --- --- --- --- --- X X --- 5 fynd
Sjöorre --- --- --- X X X --- --- X X X --- 5 fynd
Svärta --- --- --- --- X X X X X X X --- 10 fynd
Knipa 0 0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 h
Salskrake X 0 @ @ 0 X X X 0 @ @ X  
Småskrake --- --- X X X X X X 0 X --- --- Th
Storskrake 0 0 @ @ 0 X X 0 @ @ @ 0 Th
Bivråk --- --- --- X 0 0 0 @ @ X --- --- h
Brunglada --- --- --- X X X X X --- --- --- --- 14 fynd
Glada --- --- X X X X X X --- X --- --- 20 fynd
Havsörn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ @ 0 Th
Brun kärrhök --- --- 0 @ @ @ @ @ @ 0 X --- h, Ca 45par
Blå kärrhök 0 0 0 @ X X X 0 @ @ 0 0 Th
Stäpphök --- --- --- --- --- --- --- X --- X --- --- 26 aug..1995, 20 okt 2001
Ängshök --- --- --- X 0 0 X X X --- --- --- 2 häckningar
Duvhök 0 0 0 @ 0 0 0 0 @ @ 0 0 Th
Sparvhök 0 0 0 @ 0 0 0 @ @ @ 0 0 h
Ormvråk X X @ @ @ 0 0 @ @ @ 0 X h
Fjällvråk 0 0 0 @ X X X X 0 @ 0 0  
Mindre skrikörn --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- 7 juni 1998
Större skrikörn --- X --- --- --- --- X --- --- --- --- --- 2 fynd
Kungsörn 0 0 0 0 X --- X X X X 0 0  
Fiskgjuse --- --- 0 @ @ @ @ @ 0 X X --- Ca 9 par
Tornfalk X X X 0 0 0 0 0 @ 0 X X Th
Aftonfalk --- --- --- --- X X X X X --- --- --- 23 fynd
Stenfalk 0 0 0 @ X X X X @ @ 0 0  
Lärkfalk --- --- --- X @ @ @ @ 0 X --- --- Ca 5 par
Jaktfalk X X X X --- --- --- --- X X X X 25 fynd
Pilgrimsfalk X --- 0 X X X X 0 0 0 X ---  
Järpe --- --- X X --- --- --- --- --- --- --- --- Mars 1998, april 2002
Orre --- --- --- X --- X --- --- --- X X --- Häckning 1894
Rapphöna 0 0 @ @ 0 0 0 0 0 0 0 0 h
Vaktel --- --- --- --- X 0 @ 0 X X --- --- Th
Fasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h
Vattenrall X X 0 @ @ @ @ @ @ @ 0 X H
Småfläckig sumphöna --- --- X X 0 0 0 X X --- --- --- h
M sumphöna --- --- --- --- X X X --- --- --- --- --- 22 fynd. Häckning 1925
Kornknarr --- --- --- --- 0 0 0 X X X X --- Th
Rörhöna --- --- X X X X X X X X --- --- h
Sothöna X X @ @ @ @ @ @ @ @ 0 X H
Trana --- --- 0 @ @ @ 0 @ @ @ X --- h, Ca 20 par
Strandskata --- --- X 0 0 0 0 0 X --- --- --- h, Ca 5 par
Skärfläcka --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- --- 2 fynd
Mindre strandpipare --- --- --- X 0 0 0 0 X --- --- --- Th
Större strandpipare --- --- X 0 0 0 0 0 0 X --- --- Th
Svartbent strandpipare --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- --- 28 maj 1976
Fjällpipare --- --- --- --- X --- --- X X X --- --- 9 fynd
Sibirisk tundrapipare --- --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- 6 juli 1893
Ljungpipare --- --- X 0 0 0 0 0 @ @ 0 X  
Kustpipare --- --- --- --- X X 0 0 0 0 X X  
Tofsvipa X X @ @ @ @ @ @ @ @ 0 X H
Kustsnäppa --- --- --- --- X X 0 0 0 X --- ---  
Sandlöpare --- --- --- --- --- X X X X --- --- --- 7 fynd
Småsnäppa --- --- --- --- X X 0 0 0 X --- ---  
Mosnäppa --- --- --- --- 0 X 0 0 X --- --- ---  
Spovsnäppa --- --- --- --- X X 0 0 X --- --- ---  
Kärrsnäppa --- --- X X 0 0 @ @ 0 0 X --- Th
Myrsnäppa --- --- --- --- X X X X --- --- --- --- Ev. häckning 1899
Brushane --- --- --- 0 @ 0 @ @ @ X --- --- h
Dvärgbeckasin --- --- X X X X --- X X 0 X ---  
Enkelbeckasin --- --- 0 @ @ @ @ @ @ @ 0 X H
Dubbelbeckasin --- --- --- --- 0 X X X X X --- --- Th ?
Morkulla --- --- 0 @ @ @ @ 0 X X X --- h
Rödspov --- --- --- 0 0 X X X X X --- --- Th
Myrspov --- --- --- X 0 X 0 0 X X --- ---  
Småspov --- --- --- X 0 X 0 0 X --- --- ---  
Storspov --- --- 0 @ @ @ @ 0 X X --- --- Th
Svartsnäppa --- --- --- X @ @ @ @ 0 X --- ---  
Rödbena --- --- --- @ @ @ @ 0 0 X --- --- h, ca 20 par
Dammsnäppa --- --- --- --- X X X --- --- --- --- --- 4 fynd
Gluttsnäppa --- --- --- 0 @ X @ @ @ X --- ---  
Skogssnäppa --- --- 0 @ @ @ @ 0 X --- --- ---  
Grönbena --- --- --- X @ @ @ @ 0 X --- --- Th
Tereksnäppa --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- 9 juni 2000
Drillsnäppa --- --- --- 0 @ 0 0 @ X --- --- --- Th
Roskarl --- --- --- X X X X X X --- --- --- Th
Smalnäbbad simsnäppa --- --- --- --- X X X X X --- --- ---  
Bredstjärtad labb --- --- --- --- --- --- --- --- --- X --- --- 12 oktober 1903
Labb --- --- --- --- X X --- X X X X --- 8 fynd
Dvärgmås --- --- --- X 0 0 0 X X X --- --- Th, 1 par 2002
Skrattmås --- X @ @ @ @ @ @ @ 0 X X 810 par 2003
Fiskmås 0 0 @ @ 0 0 @ @ @ @ @ 0 Th
Silltrut --- --- X X X X X X X --- --- ---  
Gråtrut 0 0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 0 2-3 par
Vitvingad trut --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- X --- 14 nov. 2001
Havstrut 0 0 0 @ 0 0 X X @ @ 0 0  
Tretåig mås --- --- --- --- --- --- --- X --- --- --- --- 17-25 aug. 1964
Skräntärna --- --- --- X X 0 @ @ 0 --- --- ---  
Kentsk tärna --- --- --- --- X --- X --- X --- --- --- 3 fynd
Fisktärna --- --- --- 0 @ @ @ @ 0 --- --- --- H, 90 par 2003
Silvertärna --- --- --- X X X X X X --- --- --- 8 fynd
Småtärna --- --- --- --- X X X X --- --- --- --- 9 fynd
Svarttärna --- --- --- X 0 0 0 0 X --- --- --- h, 30 par 2002
Vitvingad tärna --- --- --- --- X X X   --- --- --- --- 4 fynd
Tamduva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h
Skogsduva --- X 0 0 0 0 0 0 0 0 X --- h
Ringduva X X @ @ @ @ @ @ @ @ X X H
Turkduva X X X X X X X X X X X X h
Turturduva --- --- --- X X X X X X --- --- --- Th ?
Gök --- --- --- X 0 0 0 0 0 --- --- --- h
Tornuggla --- --- X --- --- --- --- --- --- --- --- --- mars 1884
Berguv X X X --- --- X --- --- X X X X  
Fjälluggla X X X X --- --- --- --- --- X X X 3 fynd
Hökuggla --- X X X --- --- --- --- X X X X 10 fynd
Sparvuggla --- --- --- --- --- --- --- --- X X X --- 10 fynd
Kattuggla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h
Hornuggla X X X X X 0 0 X X X X X h
Jorduggla X X X 0 X X X X 0 X X X Th
Pärluggla --- --- --- --- --- --- --- --- --- X --- --- 1 okt. 1978
Nattskärra --- --- --- -- 0 0 0 X X --- --- --- h, Dags Mosse
Tornseglare --- --- --- X @ @ @ @ X --- --- --- H
Kungsfiskare X --- X X X X X X X X --- --- Th
Blåkråka --- --- --- --- X X X --- --- --- --- --- Ej efter 1900
Härfågel --- --- --- X --- --- --- --- X X --- --- 5 fynd
Göktyta --- --- --- X 0 0 X X X --- --- --- h
Gröngöling X X X X X X 0 0 X X X X Th
Spillkråka X X X X X X X X X 0 0 X Th
Större hackspett @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ h
Vitryggad hackspett --- --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- 5 juli 1981
Mindre hackspett X X 0 0 0 X X X X X X X Ca 6 par 1999
Tretåig hackspett --- --- --- X X --- --- --- --- --- X --- 3 fynd
Tofslärka --- --- X --- --- --- --- --- --- X --- --- 2 fynd 1872 och 1898
Trädlärka --- --- X X X X --- --- X X --- ---  
Sånglärka X X @ @ @ @ @ @ @ @ X X H
Berglärka X X X --- --- --- --- --- --- X X --- 5 fynd
Backsvala --- --- --- 0 @ 0 @ @ 0 --- --- --- Th
Ladusvala --- --- --- 0 @ @ @ @ @ X --- --- H
Rostgumpsvala --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- --- 17 maj 2003
Hussvala --- --- --- 0 @ 0 @ @ 0 X --- --- H
Större piplärka --- --- --- --- --- --- --- X X --- --- --- 3 fynd
Fältpiplärka --- --- --- --- --- X --- --- X --- --- --- 2 fynd
Trädpiplärka --- --- --- 0 @ @ @ @ @ X --- --- H
Ängspiplärka X X @ @ @ 0 0 @ @ 0 X X h
Rödstrupig piplärka --- --- --- X X --- X X 0 X --- X  
Skärpiplärka --- --- X X --- --- --- --- X X --- --- 6 fynd
Gulärla --- --- --- X @ @ @ @ @ --- --- --- h
Forsärla --- --- X --- X --- --- X X X --- X 19 fynd
Sädesärla --- --- 0 @ @ @ @ @ @ 0 X --- H
Sidensvans 0 0 X X --- --- --- --- --- X 0 0  
Strömstare --- --- --- --- --- --- --- --- --- X X X  
Gärdsmyg 0 0 @ @ @ 0 0 0 0 @ @ @ H
Järnsparv --- --- 0 @ 0 0 0 0 0 0 X --- H
Rödhake X X @ @ @ @ @ @ @ @ X --- H
Näktergal --- --- --- X @ @ 0 X --- --- --- --- h
Blåhake --- --- --- --- 0 --- --- 0 X X --- ---  
Svart rödstjärt --- --- --- X X X --- --- --- --- --- --- 4 fynd
Rödstjärt --- --- --- 0 0 0 0 0 0 --- --- --- h
Buskskvätta --- --- --- 0 @ @ @ @ 0 X --- --- h
Stenskvätta --- --- --- 0 @ @ @ @ @ 0 --- --- h
Ringtrast --- --- X X X --- --- --- --- X --- ---  
Koltrast @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Björktrast @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Taltrast X --- 0 @ @ @ @ @ @ @ X X H
Rödvingetrast X --- 0 @ @ @ @ @ @ @ 0 X H
Dubbeltrast X --- 0 0 X X X X 0 0 X --- Th
Gräshoppssångare --- --- --- --- @ @ 0 0 X --- --- --- h
Flodsångare --- --- --- --- X X X --- --- --- --- ---  
Vassångare --- --- --- --- X X X X --- X --- --- 3 häckningar
Sävsångare --- --- --- X @ @ @ @ 0 --- --- --- H
Fältsångare --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- 29 juni 1976
Busksångare --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- 2 fynd
Kärrsångare --- --- --- --- 0 @ 0 X X --- --- --- h
Rörsångare --- --- --- X @ @ @ @ 0 X --- --- H
Trastsångare --- --- --- X @ @ @ 0 X --- --- --- H, 175 sj. ha 2003
Härmsångare --- --- --- --- @ @ 0 0 X --- --- --- H
Höksångare --- --- --- --- --- --- --- X --- --- --- --- 2 fynd
Ärtsångare --- --- --- 0 @ @ 0 0 X --- --- --- H
Törnsångare --- --- --- X @ @ @ 0 0 --- --- --- H
Trädgårdssångare --- --- --- --- @ @ 0 0 X --- --- --- H
Svarthätta --- --- --- 0 @ @ 0 0 0 X --- --- H
Lundsångare --- --- --- --- --- X --- --- --- --- --- --- 4 fynd
Grönsångare --- --- --- X @ @ 0 X --- --- --- --- H
Gransångare --- X 0 0 X X X X 0 0 X --- Th
Lövsångare --- --- --- 0 @ @ @ @ 0 X --- --- H
Kungsfågel @ @ @ @ 0 0 0 @ @ @ @ @ h
Grå flugsnappare --- --- --- --- @ @ @ 0 0 --- --- --- H
Mindre flugsnappare --- --- --- --- X X --- X X X --- --- 8 fynd
Svartvit flugsnappare --- --- --- 0 @ @ @ 0 X X --- --- H
Skäggmes @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Stjärtmes 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 h
Entita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H
Talltita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h
Tofsmes X X --- --- X --- X X X --- X X  
Svartmes @ @ @ 0 0 X X X 0 @ @ @ h
Blåmes @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Talgoxe @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Nötväcka @ @ @ @ 0 0 @ @ @ @ @ @ H
Trädkrypare @ @ @ @ 0 0 0 0 @ @ @ @ h
Pungmes X X 0 @ @ @ @ @ 0 0 X --- 22 bon 2003
Sommargylling --- --- --- --- X X X --- --- --- --- --- 15 fynd
Törnskata --- --- --- --- @ @ @ 0 0 --- --- --- h
Varfågel 0 0 0 X --- --- --- X X 0 0 0  
Nötskrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h
Skata @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Nötkråka X X X X X X X X 0 0 0 X  
Kaja @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Råka X X 0 0 0 @ @ @ 0 0 0 X Th
Kråka @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Korp @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ h
Stare X 0 @ @ @ @ @ @ @ @ 0 X H
Rosenstare --- --- --- --- --- X --- --- --- X --- --- 2 fynd
Gråsparv @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Pilfink @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Bofink X X @ @ @ @ @ @ @ @ 0 X H
Bergfink X X 0 @ 0 X X X @ @ X X Th ?
Grönfink @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Steglits 0 0 @ @ 0 0 0 @ @ 0 0 0 h
Grönsiska @ @ @ @ 0 0 0 0 @ @ @ @ h
Hämpling --- --- 0 @ @ @ @ @ @ 0 X --- H
Vinterhämpling X X 0 0 --- --- --- --- 0 0 X X  
Gråsiska @ @ @ 0 X --- --- --- X 0 @ @ Th ?
Snösiska X X X --- --- --- --- --- --- --- X X  
Bändelkorsnäbb --- X --- --- --- --- --- --- X X X --- 9 fynd
Mindre korsnäbb 0 0 X X X X X X X 0 0 X Th ?
Större korsnäbb X X X X X X 0 0 X X X X Th ?
Rosenfink --- --- --- --- 0 @ 0 X --- --- --- --- h
Tallbit X X X X --- --- --- --- --- --- X X 8 fynd
Domherre @ @ @ @ 0 X X 0 0 @ @ @ h
Stenknäck X X X 0 0 X X X X X X X h
Lappsparv --- --- X X --- --- --- X 0 X X ---  
Snösparv 0 0 0 X --- --- X --- --- 0 0 0  
Gulsparv @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ H
Ortolansparv --- --- --- X X X X X X --- --- --- Th
Videsparv --- --- --- X X --- --- --- X X --- --- 6 fynd
Sävsparv X X @ @ @ @ @ @ @ @ 0 X H
Summa @-arter 21 21 51 76 83 76 74 78 72 64 36 22 H 52
Summa 0-arter 29 34 46 47 63 54 61 57 59 43 43 29 h 59
Summa X-arter 49 47 52 75 75 81 71 74 85 85 61 49 Th 36
Totalt 99 102 149 198 221 211 206 209 216 192 140 100 268
                           

Senast ändrad 2004.06.06.