Måndag 23 december
God Jul och Gott nytt 2020! Med en liten tillbakablick på 2019
Sjön frös till i januari och det var ett par decimeter is och som mest lika mycket snö. Våren kom dock tidigt och 20 februari var sjön helt öppen. Snösmältningen gjorde att maderna och strandängarna var väl översvämmade  trots att april blev synnerligen torr. Sjöns vattennivå höll sig lite över eller nära det normala under året. Under våren tog Länsstyrelsen ett nytt beslut om Tåkerns naturreservat med en ny skötselplan, där bl.a. vårens stora attraktion, den översvämmade "Holmenmaden", numera ingår i naturreservatet. Där kunde en mängd våtmarksfåglar beskådas på ett fint sätt, änder, vadare och inte minst alla doppingar. De första grågåskullarna sågs redan 14 april och efter ett par besvärliga år för gårgässen blev detta år bättre och totalt sågs 400 familjer på ängarna i maj. Året kännetecknas också av att vildsvinen ökat markant och de har bökat upp fina kalkfuktängar på flera håll. På Omberg (liksom på många många andra håll i Götaland) noterades flera sjungande brandkronade kungsfåglar och arten kan nu räkast som bofast på berget. Bland övriga arter på inmarsch kan nämnas ägretthäger som med som mest sågs med 20 ex i september! Vid ringmärkningen i vassen slogs årsrekord för kärrsångare med 34 märkta. 635 märkta sävsångare är också rekord och mer än dubbelt (!) så många som rörsångare med skrala 305. Vid Sjötuna noterades 88 skräntärnor i augusti, också det ett rekord för Tåkern. Till de mer udda observationerna får räknas de tre kustlabbar som sträckte förbi Furåsa 26 april. Denna vår inventerade vi gråhakedopping för första gången sedan 2012. Summan landade på 46 revir, vilket är fler än de 30 paren 2012, men läge än noteringarna på 00-talet med dryga 50 par. Under våren spelade förhållandevis många småfläckiga sumphönor på strandängarna. Bland vårens och sommarens inveteringsarter kan nämnas 31 par tranor, 15 revir av vassångare, 51 ropande rördromar, 44 revir av brun kärrhök, 13 par svarttärnor, 181 par fisktärnor och 2690 par skrattmåsar. Vid skrattmåskolonin vid Glänås häckade även dvärgmås. Trastsångaren som minskat under en rad år noterades med 145 sjungande hanar, vilket är ett trenbrott uppåt. Sommaren minns vi också som den med alla tiotusentals tistelfjärilar. Under hösten räknade vi förstås gäss och simfåglar i vanlig ordning. I september noterades 19300 grågäss (nära tangerat rekord) och 6540 tranor. I oktober summerade vi till 11540 sädgäss, vilket är en förhållandevis hög summa. Generellt var summorna av rastande simfåglar något lägre än medeltalen. Bland rekordnoteringar kan nämnas 3950 snatteränder och 25 sjöorrar i september. Året har avslutats extremt milt och i slutet av november räknades hela 4400 knölsvanar som förmodligen kalasade på vissnande växter i sjön. Ett stort TACK till alla som bidragit till kunskapen om Tåkerns fågelliv! "Tomten" ovan ä e hökuggla. Den kunde beskådas vid Väderstad i oktober. FOTO(montage): Lars Gezelius.

Söndag 15 december
Mild december och nöjda svanar
Inledningen på vintern har hittills bjudit på milt och fuktigt gråväder. Tåkern har varit delvis frusen under en kortare period i början av december,men är nu återigen helt öppen. Vattenståndet är relativt högt efter flera veckors regnande. Ute på sjön dröjer sig tusentals knölsvanar kvar, och det återstår också en del knipor, storskrakar och salskrakar. På en lerig åker mellan Renstad och Ramstad har en flock på drygt 200 sångsvanar samlats för att ta för sig av kvarblivna morötter och rödbetor. I en busktopp ett par hundra meter därifrån håller en varfågel span över sitt vinterrevir. En och annan fjällvråk har också setts patrullera i området.

FOTO: BO HÅKANSSON.

Måndag 14 oktober
Höstens räkningar igång och årsrapport klar
I lördags genomfördes höstens femte gåsräkning och den tredje simfågelräkningen. Det mest överraskande var summan på drygt 11500 sädgäss. Det är en relativt hög siffra jämfört med de senaste höstarna och dessutom relativt tidigt på säsongen. Nästan alla flög ut över Säby i nordost.. I övrigt blev det 7910 grågäss, 1490 tranor och totalt drygt 16000 simfåglar. När det gäller simfåglarna är antalet ca 70 % av medelvärdet för de senaste 10 åren. Bland simfåglarna är det noterbart att brunänderna och många sothöns dragit vidare söderut. Bläsanden toppade med 6800. Bland mer ovanliga inslag kan nämnas två smådoppingar och en hane av rödhuvad dykand som sågs från Glänåstornet. Tack till alla idoga morgonpigga som ställer upp och räknar. Denna helg var vi 10 parsoner.
Nu är även årsrapporten för 2018 klar och den hittar du här på hemsidan (som pdf) under rubriken "årsrapporter" här till vänster.

Söndag 6 oktober
Summering av den standardiserade vassmärkningen
Nu är det slut på den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal, den så kallade acro-säsongen. Det blev en del avvikelser från det "normala". Den stora överaskningen är att vi fångade mer än dubbelt så många sävsångare som rörsångare. Lätt galet! 1970 märktes 4 sävsångare och 3 rörsångare, men annars har aldrig sävsångaren varit vanligare än rörsångaren i fångsten. Summan på 635 märkta sävsångare är också årsrekord för arten vid Tåkern. Rörsångarens trend i vassen fortsätter stadigt nedåt och årets summa slutade på blygsamma 305, det lägsta på över 10 år. Det var även skralt med sävsparvar i år, bara 57 märkta att jämföra med ett årsmedeltal på 140 över de senaste 10 åren. Om det går dåligt för en del så är andra vinnare. Kärrsångare har ökat i fångsten och årets summa på 34 är årsrekord. I övrigt kan nämnas sex vassångare, en trastsångare och 90 lövsångare (något under årsmedel på 130).

Måndag 23 september
Rörsångaren regerade på skäggmesens dag
I går var det visning av ringmärkning vid "skäggmesens dag" vid Glänås. En liten flock skäggmesar hördes lite längre ut i vassruggarna, men ingen ville låta sig fångas i näten. I stället kunde vi visa upp fem rörsångare under morgonen och förmiddagen för ett 80-tal intresserade. Dessa rörsångare är nu bland de sista som är kvar i Tåkern, de flesta andra är redan på väg söderut till Afrika.

Ingrid Bergengren visar upp en av morgonens rörsångare. FOTO: Lars Gezelius.

Måndag 16 september
Internationell simfågelräkning gav ett rekord
Den gångna helgen blev ett blåsigt kapitel, men på lördagsmorgonen var vindarna iallafall acceptabla för gås- och simfågelräkning.Vi var dryga 10 personer som räknade på sju platser runt sjön. Vi summerade till 19300 grågäss, vilket är tangerat nästhögsta och bara 100 ex. från rekordet från i fjol. I övrigt summerade vi till 250 kanadagäss, 74 sädgäss och 6540 tranor. Vad gäller änder blev det Tåkernrekord för snatterand med 3490 ex. Bland övriga summor kan nämnas 11580 brunänder, 12130 sothöns, 3490 bläsänder. Bland ovanligheter räknades 25 sjöorrar och 13 ägretthägrar. Totalt summerade vi ihop drygt 37 500 simfåglar (exklusive gässen). Noteringen är ganska hög, men också nära medeltalet för mittmånadsräkningen i september för de senaste 10 åren.

Onsdag 7 augusti
Mer säv än rör i vassen
Nu är ringmärkningen vid Renstad Kanal inne på sin sjätte vecka. Fångsterna har varit "medelgoda" med en 30 - 50 fåglar per morgon. Sångarna i vassen äter gärna bladlöss och i år finns det en hel del sådana på vassbladen. Denna vecka är det Adam Bergner och Hanna Hederberg som har hand om verksamheten. Hittills har drygt 1500 fåglar rinmärkts i år och när det gäller vassmäkningen leder fortfarande sävsångaren över rörsångaren i antal märkta med en faktor 3 till 1. Den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal har pågått sedan 1991 och det har aldrig fångats fler sävsångare än rörsångare. Det ser ut som att detta kommer att hända i år. Enligt Svensk häckfågeltaxering, Lunds universitet, (www.fageltaxering.lu.se) är trenderna för hela Sverige desamma som vid Tåkern. Rörsångaren har en nedåtgående trend, medan sävsångaren ligger mer stabilt eller svagt ökande sedan mitten av 1990-talet.

Måndag 15 juli
Vassmärkningen igång
Första juli drog vi som vanligt igång den standardiserade vassmärkningen vid Renstad kanal. Fångst sker nu i stort varje dag när vädret tillåter. Denna vecka är det Ellen Hultman och Sofie Hellman som står för arbetsinsatsen från gryning till ca 09.00. Hittills har fångsten legat på en 25 - 30 fåglar, och det ser lovande ut. Sävsångarna dominerar fångsten och årsungarna ligger klart före kusinerna rörsångarna. Åldersbestämningen av sävsångarna är nu tämligen lätt. De unga är varmare gulbruna i färgtonen och mycket fräscha i fjäderdräkten, medan de gamla fågarla är mer bruna-grå i tonen och har slitna fjädrar. (Vänstra fågeln nedan är gammal och den högra en årsunge).

Häromsistens fångades en rörsångare som var ringmärkt i Belgien (bilden nedan). Återstår att återhöra när och var den var märkt. Årets märkningar har nu matats in i databasprogrammet FAGEL och skickats till Riksmuséet (Ringmärkningscentralen). Hittills har snart 900 fåglar märkts i år.

FOTON: Lars Gezelius.

Midsommarafton 21 juni
Grillkväll
Lördagen den 29 juni Har vi tänkt oss en avslutning av vårens aktiviteter då sommaren står på sin högsta punkt. Vi tänker oss att göra detta runt grillen vid Tåkerns Vandrarhem med bastu som avslutning för de som vill. Vi träffas kl. 17.00. Vi grillar det vi gillar som vi dessutom var och en tagit med sig. Fältstationen bjuder dock på lite tilltugg medan det fräser på grillen. Vill ni bo kvar över natten ring 0144-33044 och boka.
Vi tittar bakåt på vårens begivenheter och vi tittar fram emot höstens aktiviteter. Vi trivs tillsammans och för de som vill avslutar vi med att svettas tillsammans i bastun.
Väl mött önskar Programkommitten och Glad Midsommar!!

Söndag 9 juni
Högtryck i inventeringsverksamheten
Sedan en dryg vecka tillbaka är stationen bemannad i stort sett dagligen då mycket inventeringsarbete ska göras runt sjön. I början av juni har vi paddlat igenom alla kanaler och vikar i de västra vassarna och karterat trastsångare, vassångare, doppingar, måsar och tärnor. Det är relativt gott om fåglar både i vassen och ute på sjön. Den viktiga undervattensvegetationen är på gång i det klara vattnet och det ser riktigt lovande ut för en fin höst med mycket rastande sjöfåglar. Foton: Gåhakedoppingunge, Lars Gezelius.    

"Paddling på spegelblank sjö"´, Adam Bergner.

På kvällen den 5 juni inventerades nattsångare i mycket fina förhållanden. Ett tiotal personer lät sig först smaka av den traditionsenliga rabarberpajen på stationen innan de gav sig ut i försommarnatten. Glädjande nog hördes relativt många småfläckiga sumphönor, en art som annars uppträtt sparsamt de senaste åren.
Foto: Adam Bergner.

På programmet har också stått en hel del ringmärkning, inte minst av mesar och flugsnappare i våra holkar. Många holkar är bebodda och ungkullarna är stora vilket vittnar om betydligt bättre häckningsresultat jämfört med det torra fjolåret. Vid en ringmärkningsinsats i buskmarkerna vid Glänås på morgonen den 7 juni fångades de lite udda arterna ringduva och härmsångare. Härmsångare. Foto: Maria Nilsson.

Söndag 12 maj
Standängskoll
Inventeringar av av häckande strandängsfåglar är en av de viktigare verksamheterna vid fältstationen under våren. 18 strandängspartier om totalt 270 hektar besöks 3-5 gånger under våren och försommaren. Nu har vi gjort de första besöken och kan konstatera relativt många observationer av årta och grågässen är definitivt fler än fjolårets bottennotering på 132 gåsfamiljer. Årets inventering ser ut att landa på omkring 400 familjer. De klassiska vadararterna rödbena och tofsvipa förekommer i numerär ungefär som tidigare. Glädjande har också dubbelbeckasin och småfläckig sumphöna hörts och den mer ovanliga rödspoven har gästat Tåkern med 1-2 ex. sedan 16 april. Par och spelläte har noterats, så det kan vara häckning på gång? Vid klubbstugan Åsen har vår egen igelkott varit framme och hälsat på. FOTON: Lars Gezelius

Onsdag 24 april
På spaning efter gråhakar
Årets fältsäsong har verkligen brakat igång liksom våren har gjort. Denna vår gör vi en paddlingsinsats i västra delen av sjön för att inventera doldisen gråhakedoppingen. Merparten av de västra vassarna har nu paddlats igenom och vi har registrerat 27 par gråhakedoppingar. Senaste inventeringen gjordes 2012 och då summerades till 30 par. Årets inventering verkar alltså landa på en liknande nivå. I övrigt står spaning av kärrhök, rördrom på pogrammet liksom att göra vårens första besök på de strandängar som inventeras årligen. Denna vecka jobbar Gunnar och Elke Myrhede som inventerare. På helger kompletterar Karl-Martin Axelsson, Adam Bergner och Lars Gezelius.

Karl-Martin Axelson spanar efter gråhakedoppingar. FOTO: Lars Gezelius

Torsdag 21 mars
Årsmötet
Igårkväll hölls föreningens årsmöte. Årsmötesförhandlingarna var sedvanliga. Verksamheten har varit omfattande och ekonomin är stabil. Kassören Jan Henriksson tackades av efter 30 (!) år på den tunga posten. Ny i styrelsen är Lotta Johansson som valdes in som suppleant. Peter Berglin går in som ordinarie ledamot. I övrigt var det omval över hela linjen. Efter mötet höll Kjell Antonsson, Länsstyrelsen, ett inspirerande anförande i ord och bild över Tåkerns biologiska mångfald som omfattar drygt 4500 rapporterade arter! Vi fick bl.a. lära oss att Tåkern är en av Sveriges bästa lokaler för fladdermöss med 11 arter. Grupper som är dåligt utforskade är lavar, mossor och parasitsteklar.

Söndag 10 mars
Jojovår - men en tidig sådan
Våren dundrade in redan i mitten av februari och sjön som ändå hade ett par decimeter is gick upp extremt snabbt. Gäss, vipor och lärkor fanns på plats i relativt stora mängder redan 20 februari. Normalt räknar vi vårrastande gäss i mars, men detta år har vi fått räkna tre helger i slutet av februari och början av mars. Sädgässen toppade 2 mars med 2630 ex. 9 mars noterades hela 360 bläsgäss, vilket är en extremt hög siffra. Rekordet för Tåkern är på 410 ex. från 30 mars 2015. Nu har även rördrommarna börjat tuta och svanarna intar åter sjön (1400 räknades i helgen). Föreningens vår-info klart och har skickats ut till våra ca 100 medlemmar. I det får du en sammanfattning av verksamhet 2018 och resultatet av våra gås- och simfågelräkningar samt uppdaterat program för 2019.  Du hittar infot i pdf-form i länken här intill.

Lördag 19 januari
Fin skridskois
Nu har isen lagt sig decimetertjock på Tåkern och en hel del skridskoåkare lockas av den fina isen. Men det finns en 6-7 öppna råkar där uppåt 600 knölsvanar trängs.

Soluppgång över Glänås. FOTO: LARS GEZELIUS

Tisdag 15 januari
Nytt program ute nu
Ta del av vårt digra program för 2019, i samarbete med NBV och naturum Tåkern. Se länk till pdf-fil här till höger.

2018

Torsdag 20 december
Tåkerns Fältstation önskar God Jul och Gott nytt år 2019
Såhär i midvintermörkret blir det en hel del av det vi brukar kalla "inre tjänst", då fältsäsongena allt material ska sammanställas. 2018 går till historien som ett av de varmast och torraste åren i mannaminne. Så har inför jul kommer några korta nedslag i datafloden. Brun kärrhök, rördrom och trana håller normala nivåer vad gäller antal häckande par med 46, 45 resp 31 par. Skrattmås och fisktärna hade ett gott år med 2940 resp. 190 par. Vassångaren fortsätter fin frammarsch och hela 19 revirhållande hanar noterades. Slutligen fotsätter trastsångaren sin nedåtgående trend och det rejält. Ensast 112 sjungande hanar noterades under sommaren. Mer info kommer vartefter. Till sist ett STORT och varmt tack för alla insatser för att dokumentera fauna och flora i Tåkern och sprida kunskap om sjöns unika biologiska värden. Väl mött för ett spännande 2019.

 

 

 

Lördag 10 november
Höstens sista gåsräkning
Denna mycket gråmulna men milda och vindstilla novembermorgon körde vi höstens sista samordnade gåsräkning. Vi hade hoppats på fler sädgäss än vid föregående räkningar, men så blev det nu inte och höstens max stannade på beskedliga 6100 ex. 28 oktober. Så lågt har det inte varit på dryga 45 år!! Tidigare under hösten blev det ju dock rekrdsiffror för både grågås och trana. Vi tackar alla som idogt ställt upp och räknat alla dessa morgnar. Ett ovärderligt engagemang!

Fredag 26 oktober
Ringmärkning på annat håll
Det har varit ovanlig skral tillgång på fåglar vid vår standardiserade fångst i vassen vid Renstad kanal ända sedan i slutet av sommaren. Som en komplettering har några fångstförsök gjorts i buskmarkerna på den gamla strandvallen nedanför Lassagården. Här har vi tidigare år mest ringmärkt om vårarna, medan det varit betydligt mer sparsmakat med fångstförsök på hösten. Under tre morgnar har här sammanlagt ett femtiotal fåglar ringmärkts, bl.a. ett par entitor och trädkrypare. 

Bilder från "Vallen". Adam Bergner och Hanna Hederberg i märkartagen samt porträtt av entita och trädkrypare. Foton: Christer Elderud/N.

Lördag 13 oktober
Höstvärme och gott om rastande simfåglar!
Höstens femte räkning av tranor, gäss och simfåglar genomfördes denna underbart varma höstmorgon. Några kyliga nätter i början av månaden har lett till rätt stora omkastningar. De flesta tranor har nu dragit söderut, endast 370 ex räknades. Sädgässen har kommit till Tåkern på allvar och vi summerade till 4810. Bland övriga gäss blev summorna 3650 grågäss, 310 kanadagäss och 250 vitkindade gäss. Ute på sjön rastade ovanligt stora mängder simfåglar för årstiden. Totalt drygt 33000, vilket är den näst högsta oktobersiffran. Bläsand toppade med rekordsiffran 14000, följt av brunand 8250, knölsvan 3700 och sothöna 3200.

Lördag 15 september
Rekordlördag!
Höstens tredje räkning av tranor, gäss och simfåglar genomfördes denna lite ruggiga morgon, men solen tittade fram och när vi summerade blev det många rekord!
9170 tranor är ett rejält rekord för Tåkern. Tidigare högsta var 7100 från 2014. Även grågässen räknades i rekordantal och 19400 är strax över fjolårets 19300. Sädgässen har så sakteliga börjat droppa in och 85 ex. noterades.

När det gäller änder räknades totalt 43000 in, vilket är lite över genomsnittet för de senaste tio åren. Det blev Tåkernrekord för bläsand (10700 ex.) och snatterand (3250 ex.). Det blev höga antal för andra arter, t.ex. 13700 brunänder, 3600 knölsvanar, 1600 gräsänder och 7000 sothöns.

Nu var det ju inte nog med det denna dag! På morgonen sågs åtta röda glador vid Furåsa och under förmiddagen noterades 13, 7 resp. 3 ägretthägrar på lite olika håll. Kanske över 15 i alla fall, och det är också rekord för Tåkern. Dagen toppades med en mycket vacker ung stäpphök som sågs både vid Bankudden och vid Glänås (se bilder på artportalen).

Lördag 25 augusti
Höstens räkningar igång och årsrapport klar
Förra helgen, 18 augusti, började vi höstens räkningar av gäss, tranor och simfåglar. Det blev drygt 15800 grågäss, 4300 tranor och totalt drygt 25000 simfåglar. När det gäller simfåglarna är antalet ca 70 % av medelvärdet för de senaste 10 åren. Bland simfåglarna toppade brunand och sothöna med drygt 8000 vardera. Det blev också höga antal för knölsvan, ca 3130 och snatterand med 2060.
Nu är även årsrapporten för 2017 klar och den hittar du här på hemsidan (som pdf) under rubriken "årsrapporter" här till vänster.

Lördag 4 augusti
Varmt så in i vassen!
Nu har den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal pågått i drygt en månad. Vi kan blicka tillbaka på ett par mycket varma veckor där temperaturen i perioder legat väl över 30 grader. Tåkerns vattenstånd har nu sjunkit en knapp decimeter under normalnivån. Det har sannerligen varit tufft att bedriva fältarbete i hettan – tur då att ringmärkning mest är en syssla under de jämförelsevis svala morgontimmarna! Fångsterna har legat stabilt kring 30 fåglar per morgon, men de senaste dagarna har fångsten minskat. Det är ungefär samma mönster som det torra fjolåret (även om det då var mycket svalare). Det är nu förhållandevis ont om bladlöss (sångarmat) i vassen. I juli var var det hyfsat gott om sävsångare och sävsparv, men relativt sparsamt med rörsångare. Kanske får vi detta år för första gången se rörsångaren mista titeln som den mest fångade arten i vassen? Till de mer ovanliga fåglarna som fångats kan nämnas en törnskata, en gråsparv (!) och enstaka buskskvättor, kärrsångare och vassångare.

Gråsparv torde vara en första klassens raritet i vassen. Den här ungfågeln fastnade dock i ett av näten den 24 juli.
Foto: Adam Bergner

I sommar har en handfull intresserade erbjudits att gå en introduktionskurs i ringmärkning under ledning av Adam Bergner och Ellen Hultman. På kursen får deltagarna lära sig att hantera fåglar i nät, ta vissa mått och bestämma art, ålder och kön på fåglarna. Gensvaret har varit stort och intresset likaså. Flera deltagare har frivilligt ställt upp och hjälpt till med ringmärkningen även utanför de fasta kurstillfällena, något som alltid uppskattas. För fältstationen är det värdefullt att kunna lära upp och introducera fler assistenter och ringmärkare i verksamheten.

Athena Johansson lösgör en rörsångare ur fångstnätet med goda råd av Adam Bergner. Foto: Christer Elderud/N.

Athena Johansson, tio år, är väldigt intresserad av fåglar.
Hon bestämde att ev pengar till hennes födelsedag skulle skänkas till Tåkerns fältstation, föreningens yngsta donator någonsin. Fältstationen tackade givetvis Athena och inbjud henne att delta i bl a ringmärkningsverksamheten. Den pågår just nu i södra Tåkerns vassar (1 juli - 15 augusti). Athena lär sig att plocka fåglar ur fångstnäten under överinseende av stationens rutinerade ringmärkare. Athena är därmed stationens yngsta ringmärkarassistent någonsin.

Athena med en nyfångad sävsångare i Tåkernvassen. Foto: Christer Elderud/N

Tisdag 31 juli
Höstupptakt 3 aug vid Glänås
Fredag 3/8 kl 18.00 drar vi igång fältstationens höstverksamhet med en upptaktskväll utanför B-huset i Naturum Tåkern, Glänås. Vi presenterar höstens aktiviteter och även en del nyinsatta programinslag. Vi låter oss också väl smaka av Lyckans hemlagade och delikata cateringmat, som serveras utanför B-huset till det facila priset av 50 kr, kaffe ingår också förstås. Vi som vill kan avsluta kvällen med besök på Sjötuna udde. Länk till höstprogrammet finns till höger under "På gång".

Tisdag 10 juli
Vassmärkningen igång!
Nu har den standardiserade vassmärkningen vid Renstad kanal rullat en dryg vecka. Märkning pågår från gryning till ca 9-10 på förmiddagen. Det är ännu lite tidigt att utläsa några tendenser i fångsten. Hittils har vi fångat en 25-30 fåglar per dag och det är ganska normalt för perioden. De första unga sävsångarna är nu ute och rör på sig liksom enstaka rörsånagre. Ännu så länge har det inte varit några konstigheter i fångsten. Denna vecka håller Kim Arrio i märkningen och kommande veckor heter ringmärkarna Adam Bergner respektive Ellen Hultman.

Här en gammal sävsparvshane som påbörjat ruggningen av vingpennorna. Fjäderbytet tar en 45 dagar. FOTON: Lars Gezelius.

Tisdag 3 juli
Falkrekord i länet!
Vi kan summera årets häckningssäsong för pilgrimsfalken i länet. Populationen ökar och fler ungar kommer på vingarna. I år märktes 15 ungar i fem revir. Ungarna färgmärktes i år med klarblå alu-ring på vänster och mörkblå färgring med två stora bokstäver på höger ben. Ytterligare 5-6 revir fanns, men av olika anledningar producerades inga ungar i dessa.

FOTO: Knud Falk(!)

Fredag 8 juni
Sjön mår bra!
Nu är det mesta av sjöns vassområden genompaddlade. Vad gäller vattnet och det som finns därunder ser det mycket bra ut. På de flesta ställen är vattnet kristallkklart och kransalgerna (framförallt rödsträfse) täcker mycket stora ytor av bottnen. Även andra s.k. submersa växter är på G som t.ex. olika nate-arter, hjulbladsmöja och axslinga. Det varma och soliga och generellt vindmässigt lugna vädre har bidragit till att skapa goda förutsättningar. Vattennivån har trots torka hållits på en nivå som vattendomen eftersträvar. Den relativt vattenrika inledningen av våren har bidragit till det.

Rödsträfse (detalj ovan). Kalle glider över ett bestånd (nedan). FOTON: Lars Gezelius.

Söndag 20 maj
Rosiga finkar och vassa sångare
Våren går för högtryck och det är dags att bege sig ut i sjön och inventera i vassar och laguner. Vattnet ser klart och fint ut och undervattensväxterna är på G. Vid Tovören finns kolonier av fisktärna, skrattmås, några svarttärnor och åter igen ett par dvärgmåsar. Det är lite tidigt att sia om antalet skrattmåsar i sjön, men det bör röra sig om en 2500 par. Vassångaren är ju numera en helt etablerad häckfågel i Tåkern och vi har nu konstaterat 10 revir. Vi hinner med lite ringmärkning också mellan varven. I helgen fångades bl.a. tre rosenfinkar på "vallen" vid Väversunda. "Påskharen" hänger med än och har koll...

 

FOTON: Fältharen - Henrik Pettersson. Rosenfink - Christer Elderud/N. Gunnar vid Tovören och Adam i kanot - Lars Gezelius.

Lördag 12 maj
Blåhake i näten och måsar på ägg
Våren är i full gång och vi räknar vidare på strandängar och i vassar. Skrattmåsarna har nu kommit igång med ruvning på de restaurerade häckningsöarna vid Glänås. I helgen räknades där 2000 ruvande skrattmåsar och ett 20 tal fisktärnor. På öarna håller också tre par mindre strandpipare revir. Även vid den yttre plattformen vid Svanshals vassar ruvar 120 skrattmåsar. Inne på naturum är nu live-kameran från kolonin igång och en kan panorera och zooma med en joy-stick. Mycket nöjsamt! Vi har även noterat en del arter som fortfarande är på flyttning norrut. I går passerade 170 vitkindade gäss och vid en kort ringmärkningsinsats vid Renstad kanal fångades denna tjusiga blåhake.

 

 Foto: Adam Bergner. Skrattmåskoloni nedan foto: Lars Gezelius.

 

Tisdag 1 maj
Inventeringarna i full gång
Efter en dryg veckas intensivt spanande på kärrhökar och strandängar känns del 1 i årets inventeringar vid sjön klara. Personal har varit Elke och Gunnar Myrhede samt Lars Gezelius, Olle Jonsson och Karl-Martin Axelsson. Kärrhökarna har byggt relativt intensivt och många bolägen har prickats in på våra kartor. Däremot har rördrommarna tutat relativt sparsamt. Kan den långa vintern har satt sina spår? Vintern var tidvis rätt kall nere i norra delen av kontinenten och det åktes skridskor på kanalena i Holland en tid. Vi får se längre fram. Strandängarna har varit relativt blöta och rödbenor och enkelbeckasiner har spelat frekvent. I övrigt har det räknats tofsvipor (som verkar ovanligt sena med häckningen i år) och ensamma eller parvisa tranor. Bland vårprimörer kan nämnas den första vassångaren, trastsångaren och att rätt stora mängder hus- och ladusvala strömmat in. I övrigt har vi inte noterat några grågåskullar, vilket är ovanligt. Normalt är de framme redan omkring 20 april.                           

Brun Kärrhök, hane. FOTO: Lars Gezelius

Tisdag 10 april
Islossning vid Tåkern
Nu kommer våren med stormsteg och den tjocka isen släpper snabbt. I början på veckan var det stora öppna vattenområden i kanterna, t.ex. vid Glänåstornet. Flera hundra skrattmåsar var redan på plats på häckningsöarna och på iskanten intill. Kring öarna låg många krickor och snatteränder. På ängen rastade vipor och enkelbeckasiner och sädesärlorna letade insekter. Över vassarna seglade bruna kärrhökar. Ja, det var en scenförändring som heter duga. Vattenståndet är nu också relativt högt, så strandängarna är härligt blöta av vårvattnet. Nedan följer några fina vårbilder på trana (Egon Kjernell) och grågäss (Henrik Pettersson) som har skickats in till oss.

 

Påskafton 31 mars
Gåsräkning och skridskotur i vårsolen
På Långfredagen genomförde vi en räkning av gäss och tranor runt sjön. Isen ligger ännu tjock (ca 30 cm) så den traditionella metoden med räkning av utfloget från sjön i gryningen fick överges. Vi summerade till 2000 sädgäss, 2200 grägäss, 700 tranor och 50 sångsvanar. Det noterades även 25 bläsgäss och 10 spetsbergsgäss. Under Påskafton kunde en skridskotur i sydväst genomföras i strålande vårsol. Inga skäggmesar i vassarna, men många svanar har hittat till sjön fast det är sparsamt med öppet vatten. Ca 800 ligger uppe i nordvästra kanten. Längs vasskanten står grågässen i par på isen, troligen frustrerade över att häckningen blir ovanligt sen. På fälten och ängarna är viporna redan igång med att borra bogropar. Även Påskharen skymtades.Vårfoton nedan: Lars Gezelius.

 

Söndag 25 mars
På skolbänken medan våren anlände
Under helgen 24-25 mars satt vi på skolbänken, då vi arrangerade en kurs i så kallad försöksdjurskunskap. Utbildningen syftar till att ge oss behörighet att utföra viss provtagning på fåglar vid sidan av traditionell ringmärkning. Det kan t.ex. gälla insamling av fästingar på fåglar, ta blodprov, sätta på sändare/ljuslogger eller klippa en bit av en fjäder. Sådana vetenskapliga studier ska i sin tur ha tillstånd av Jordbruksverket och en etisk nämnd. Inga sådana försök pågår nu inom Fältstationens ram, men det kan vara bra att bygga kunskap för framtiden om/när intressanta projekt dras igång. Vi var 13 elever, åtta från Tåkern och fem från vår systerstation Kvismare fågelstation i Närke. Sakkunning och inspirerande lärare var Lotta Berg, professor och veterinär på SLU, samt själv aktiv ringmärkare vid Hornborgasjön. Under tiden släppte vintern så sakteliga sitt grepp om Tåkern och söndagen blev behagligt solvarm. Många vårfåglar droppade in; lärkor, vipor, tranor och gäss. Räkningar på fälten runt sjön resulterade i minst 2200 sädgäss och ett 100-tal tranor. Även enstaka bläs- och spetsbergsgäss rastade. Isen ligger dock fortfarande tjock på Tåkern (kanske en 30-40 cm), så vi får vänta ännu en tid på öppen sjö. Vid utloppet vid Svälinge finns lite öppet vatten med en del änder, bl.a. brunand.

På skolbänken vid naturum Tåkern. FOTO: Lars Gezelius.

Godkända och glada kursdeltagare med lärare Lotta Berg. FOTO: Konny Hörberg.

Onsdag 21 mars
Välbesökt årsmöte
Ttraditionsenligt hålls årsmötet en onsdagkväll i slutet av mars. Så även detta år och glädjande nog var det en god uppslutning med 28 personer. Efter sedvanliga åtsmötesförhandlingar, med omval på de flesta poster, blev det en välsmakande smörgåstårta och en förevisning av vackra och stämningsfulla Tåkernbilder av fotografen Lennart Gustavsson från Tranås. Nedan ses fotografen föräras en Tåkernbok av vår egen fotograf Christer Elderud.

 

Torsdag 1 mars
Vårmånad - men hård vinterkyla
Vi får vänta på våren ännu en tid då vintern tagit ett hårt grepp om sjön. Islossning är förmodligen ännu längre bort...Istäcket har dock säkert en positiv effekt på tåkerns undervattensmiljö. Istäcket motverkar att vinden kommer åt att skapa strömmar och vågor och därmed kan uppgrumling från botten undvikas och gynna etablering av undervattensväxter i vår. Tåkern är ju på bättringsvägen vad gäller undervattensvegetationen så det ser positivt ut. Nu är också föreningens vår-info klart och ska skickas ut till våra ca 100 medlemmar. I det får du en sammanfattning av fågelåret 2017 och resultatet av våra gås- och simfågelräkningar. Du hittar infot i pdf-form i länken här intill.

Söndag 18 februari
Snösparvar vimlar vid Tåkern
Snösparven är en vintergäst på våra breddgrader från sina häckningsområden i främst de nordvästligaste fjälltrakterna. Vissa år drar snösparvar långt söderut. Det brukar röra sig om små fockar på några tiotal individer. Riktigt stora flockar är ovanliga.
Sedan slutet av januari har dock en riktigt stor flock av snösparv vistats på en delvis skördad spannmålsåker vid Elvestad, nära Svälinge. Det handlar här om 300 - 400 individer tillsammans med flera hundra gulsparvar. Sparvflocken är "nervös", slår ner på fältet för att strax vimla runt högt i luften en stund innan de åter landar. Att räkna individer ter sig rätt hopplöst...
"Jag har sett en större snösparvflock endast en gång tidigare, de stränga vintern 1962, då nära Sandby inte långt från Elvestad. Då var det fråga om säkert 1 000 snösparvar som jag minns det. De hade f ö sällskap av en fjälluggla som nog kände sig hemma med sparvarna och vinterlandskapet", säger Christer Elderud.
En jätteflock av snösparv, och gulsparv, har har sedan snart en månad vistats på en delvis skördad spannmålsåker inte långt från Svälinge vid norra Tåkern. De enstaka träden i närheten får emellanåt tillfälligt besök.
Foto: Christer Elderud/N

Lördag 27 januari
Vinterfåglar inpå knuten
Naturum Tåkern höll öppet idag och en handfull medlemmar från fältstationen fanns på plats vid Glänås för att hjälpa till att uppmärksamma det nationella evenemanget "Vinterfåglar Inpå Knuten" som pågår hela helgen. Det är riksföreningen SOF BirdLife som uppmanar allmänheten att räkna de fåglar som besöker fågelmatningar runtom i landet. Resultaten sammanställs sedan och ger en bild av vilka arter som är vanligast och hur de varierar i antal mellan åren. Vi höll koll på matningen nedanför fågeltornet vid Glänås där blåmesar, talgoxar, pilfinkar och en och annan gråsiska försåg sig av ett överflöd av godsaker. Några av dem lät sig ringmärkas och förevisades det femtiotalet personer som var förbi matningen under dagen. Från fågeltornet kunde bl.a. havsörnar och några tidiga grågäss skådas. Antalet knölsvanar i råkarna på sjön har minskat avsevärt under de två senaste veckorna men ännu återstår minst 1200 ex.

Adam Bergner förevisar ringmärkning. FOTO: Christer Elderud/N.

Söndag 14 januari
Nationell simfågelräkning gav svanrekord i Tåkern
Idag inventerade några av våra medlemmar övervintrande sjöfåglar som ett led i den nationella midvinterinventeringen som samordnas av Lunds universitet. Vi räknade från ett par punkter runt Tåkern men gjorde också avstickare till Vättern och Svartån söder om Mjölby. Den senaste veckan har bjudit på flera kalla nätter så Tåkern är nu nästan helt isbelagd, till glädje för många skridskoåkare. I ett par större vakar mitt på sjön låg de kvarvarande knölsvanarna tätt packade, ibland uppvaktade av närgångna havsörnar som väntade på en munsbit. Från fågeltornet vid Glänås sågs så gott som alla sjöns svanar och efter en god stunds räknande kunde vi summera till minst 3 480 knölsvanar, vilket är ett rejält januarirekord för Tåkern! Även minst 60 sångsvanar skymtade i massorna. Av annat som sågs kan nämnas skäggmes, blå kärrhök, skäggdopping och småskrake, de två sistnämnda vid Borghamn i Vättern.

 

FOTO: Adam Bergner.

2017

Lördag 23 december
Tåkerns Fältstation önskar God Jul och Gott nytt år!
Tåkerns Fältstation önskar alla Tåkernvänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år! Ett spännande år med mycket aktivitet går mot sitt slut och det är nu dags att summera och gräva fram alla inventeringsuppgifter i vår dagbok. Vi blickar också fram mot ett spännande 2018 med allt från forskningsprojekt, traditionell miljöövervakning och mycket publik verksamhet i kikaren. Ett stort TACK till alla som bidragit till verksamheten!

 

Lördag 9 december
Örnens dag med mycket svan, våfflor och Lions miljöpris!
Många besökare kom till naturum för att vara med på evenemanget örnens dag. Det var dock inte helt optimalt för örnskådning med en helt öppen sjö och svag vind. Under förmiddagen visade vi ringmärkning av småfåglar. Blåmes, talgoxe, grönfink och pilfink kunde beskådas på nära håll av drygt 100 personer! Det var goda förhållanden för räkning av knölsvan. Vi genomför räkningar från Glänåstornet ungefär en gång i månaden året runt. Hela 3400 noterades idag och det är en av de högsta siffrorna någonsin och definitivt decemberrekord. Högsta notering är en uppgift om 5000 svanar i juni 2014. I övrigt kan nämnas att ca 1500 sädgäss fortfarande rastar vid Kälkestad-Holmen och däribland tre spetsbergsgäss. Vår dag förgylldes av att vi tilldelades Lions miljöpris för vårt långsiktiga arbete med att dokumentera fågellivet i Tåkern. Bengt Andersson fick motta diplom och en prissumma på 30 000 kr vid en ceremoni inne på naturum. Vi är glada och känner oss mycket hedrade. Totalt var det omkring 500 besökare vid naturum denna dag och det var stundtals helt fullt inne i "våffelstugan" i B-huset.

Ovan:  Adam bergner förevisar ringmärkning och ordf. Bengt Andersson (t.v.), stolt mottagare av Lions miljöpris. Foton: Lars Gezelius.

Söndag 26 nove
Nationellt ringmärkarmöte i Stockholm. Möjligen har vi har kontrollerat Europas äldsta fågel!
Under helgen har vi närvarat det nationella ringmärkarmötet som går av stapeln varannan höst. I år hölls seminariet på Riksmuséet i Stockholm. Mötet är till för alla svenska ringmärkare och i år var uppslutningen god med ca 80 deltagare. Vi representerades av Lars Gezelius och Adam Bergner som fick ta del av många intressanta föredrag i ett speckat program. Bland de mer intressanta var utblickar från Cape May och Grekland samt flera studier med ny teknink med ljusloggers och GPS-sändare på flyttande fåglar. Under mötet levererades också en liten bomb: den sillgrissla vi kontrollerade i Gryts skärgård i somras var troligen märkt 1965 på St. Karlsö och skulle i så fall vara Europas äldsta kända fågel! Ringen på fågeln var så pass sliten att två siffror inte gick att läsa. Efter syrabehandling har en av dessa siffror gått att tyda. Då återstår en siffra och man får ta till uteslutningsmetoden. Definitivt besked lär komma inom kort.

Lördag 28 oktober
11 000 säddgäss
Denna morgon räknade vi in 11 000 sädgäss och det är höstens högsta antal för sädgås. Summan är i paritet med de antal sädgäss som höstrastat vid Tåkern sedan 2000. Åren dessförinnan var de betydligt fler. I övrigt räknades 4850 grågäss och 560 vitkindade gäss.

Lördag 30 september
Sädgäss och tranor fyller på!
Denna fina höstmorgon räkande vi åter tranor oh gäss. Vi körde även ringmärkninng vid Renstad kanal och 12 unga frilufsare från Vadstena var med och hjälpte till. Tranorna har ökat något och 6600 räknades in från våra sju posteringar runt sjön. Sädgässen har verkligen fyllt på de senaste veckorna och summan blev hela 7260, vilket är högt för årstiden. I övrigt 8000 grågäss, 77 bläsgäss och 230 vitkindade gäss. I våra nät fick vi 12 skäggmesar, en gransångare, två gärdsmygar och en sävsparv. Övriga noteringar var stenfalk, fiskgjuse, brun kärrhök, blå kärrhök, rödstrupig piplärka och forsärla. Vid Hov sågs en skräntärna! Förmodligen den senaste observationen vid Tåkern genom tiderna? Efter regnen har nu vattennivån i sjön stigit kraftigt och är nu en bra bit över normalnivån. Det svänger fort.

Söndag 24 september
Skäggmesens dag!
Det är inte alltid vi kan skaka fram skäggmesar för uppvisning på skäggmesens dag. I år hade de tydligen läst programmet och en liten flock höll till vid fågeltornet hela förmiddagen och flera lät sig fångas i våra nät. Det blev totalt 14 stycken innan vi bröt för våffellunch. En månghövdad publik, ca 120 pers, fick se dessa "Tåkerns undulater" på nära håll och frågorna var många. Vi pratade om fågelflyttning, miljöpåverkan, fågelanatomi, evolution, och fåglarnas familjeliv och mycket mer. Det var många barn och ungdomar som blev saliga när de fick hålla och släppa fåglarna. Ja det var en mycket givande morgon och de 14 skäggmesarna har nu flyttat ut på sociala medier också.

Lördag 2 september
Mycket grått!
Denna vackra och vindstilla (!) morgon genomförde vi höstens andra gås- och tranräkning. Ett 15-tal personer räknade på våra sju standardplatser i gryningen. Efter summering i Åsenstugan kunde vi konstatera att vi hade ett nytt rekord för grågås vid Tåkern, 19300. Det är 70 fler än fjolårets rekord. Dessförinnan hade vi nivåer på 18000 ex åren 2012 och och 2007. Vi summerade också till 4000 tranor, vilket är något 1000-tal lägre än motsvarande tid närmast föregående höstar, men de kommer säkert att stömma till vartefter i september. Det första sädgässen (100) har också kommit. Förra räkningen 19 aug stördes av regn, så det var värdefullt att få dessa goda räkningsförhållanden idag. Det är också mycket simfåglar i Tåkern nu. I augusti summerade vi till drygt 36000 simfåglar, t.ex. drygt 10000 sothöns, 12700 brunänder, 4400 vigg, 2750 knölsvanar, och 2060 snatteränder. Udervattensvegetationen har gynnats av det låga vattenståndet. Nu ligger vattennivån något över lägstanivån som ska infalla 1 oktober. I övrigt kan nämnas att hela åtta eller t.o.m. nio ägretthägrar har noterats samtidigt i helgen. Kanske kommer vi att se en utvekling likt den i vår vänsjö Engure i Lettland , där antalet ägrätthägrar har ökat dramatiskt på senare år. Ringmärkningen i vassen ger fortsatt mycket få fåglar i näten, kring 10-20 st. per morgon. Vi har noterat att det är mycket lite bladlöss i vassen. Endast någon procent av vassbladen har bladlöss, så rör- och sävsångare har säkert ont om mat. I lördags fångades två vassångare och årets summa är nu fem. Under sommaren har vi haft daglig bemanning på stationen, men från och med nu sker aktiviteterna på helger och enstaka vardagar. Vi tackar våra duktiga assistenter/ringmärkare som kämpat i augusti; Kearti Mondair (UK) och Tobias Kirchenbaur (GER).

Många grågäss i Tåkerns luftrum. FOTO: Lars Gezelius.

Måndag 14 augusti
Var är tättingarna i vassen?
Tättingarna lyser nu med sin frånvaro i vassarna. Ringmärkningen i vassen vid Renstad kanal går trögt nu. Efter en god inledning i juli har nu antalet fåglar minskat ganska remarkabelt. Normalt bukar vi fånga 50-100 fåglar per morgon i början av augusti. I år ligger det mer på 10-40 fåglar. Det är toroligen den torra sommaren med som medfört en sparsam inektstillgång och därmed uteblir fåglarna i fångsten. Denna vecka är Kim Arrio (SWE) märkare med assistenterna Kearti Mondair (ENG) oh Tobias Kirchenbaur (GER). Vi får hoppas att de kan hålla humöret uppe och inte somna vid märkbordet. Återts märksumma är nu kring 1900 fåglar. I vassen ligger sävsångare (294) ännu något före rörsångare (287). Det kan bli en "godkänd" årssumma för den förstnämnda men vi noterar nu en fortsatt minskning för rörsångare. Sävsparv ligger på 140 och det är sparsamt med flera andra vassarter som vassångare (2) ,kärrsångare (6) och trastsångare (1). Det är nu synneligen lågt vattenstånd i Tåkern. Ca 93,75 möh. vilket är den nivå som ska råda 1 oktober. Årsvassen är också ovanligt låg och den ser lite "klen" ut.

 

Torsdag 20 juli
Bra fart på tättingarna i vassen!
Nu har den standadiserade märkningen vid Renstad kanal pågått i snart tre veckor och vi kan se en del tydliga tendenser. Allmänt sett har det varit relativt gott om fågel i näten. Bästa fångstdagen är dryga 70 fåglar och flera dagar över 40. Detta är förhållandevis goda siffror för inledningen på juli. Det har varit särskilt gott om sävsparvar och sävsångare, medan rörsångaren förekommit mer sparsamt. Den har ju en långsiktigt nedåtgående trend i Tåkern och årets inledning tyder på en fortsatt nedgång. Bland övriga kan nämnas två vassångare, enstaka skäggmesar samt trädgårdssångare, lövsångare, näktergal, buskskvätta och rödhake. Ringmärkare har varit Adam Bergner, Lars Gezelius och Ellen Hultman. Under ett par veckor i början av juli var Tobias Kirchenbaur, Tyskland, assistent och nu är Karl Hammarlund från Uppsala assisterande. I början av juli besöktes vi av TV-programmet "Mitt i Naturen" med Anders Lundin. En ringmärkningsmorgon och en kortare paddeltur dokumenterades från alla vinklar och vrår. Anders fick klart för sig att här är det "Allt för Tåkern" som gäller. Programmet kommer framåt hösten.

Ringmärkning med "Mitt i Naturen". FOTO: SVT.

Tobias med två unga skäggmesar. FOTO: Lars G.

Näktergal - ofta hörd men sällan sedd. FOTO: Lars G.

Söndag 16 juli
Årets botaniska projekt - Gallstränder
Vid sidan av alla fågelrelaterade projekt fokuserar vi i år på de säregna gallstränderna och deras flora. Ett tiotal olika stränder främst i södra och östra Tåkern har valts ut och kommer att finkammas på kärlväxter under sommaren. Inventerare är Adam Bergner, Urban Ekstam och Tommy Tyrberg. När en handfull gallstränder hittills har besökts kan man konstatera att de är både säregna och förvånansvärt artrika. Ett nittiotal olika växtarter har påträffats, däribland ett par ovanliga som nästan inte förekommer någon annanstans i Östergötlands inland. Gallstränderna var vanliga vid Tåkern ett par decennier efter sjösänkningen på 1840-talet men har successivt försvunnit till följd av igenväxning. Dessa öppna, vegetationsfattiga erosionsstränder hör numera till några av de mest sällsynta miljötyperna vid Tåkern. Resultaten från årets inventeringar kan förhoppningsvis ge värdefull kunskap om strändernas naturvärden och utgöra underlag för arbetet med att bevara dem.

Gallstrand vid Säbyön. FOTO: Tobias Kirchenbaur.

Urban Ekstam examinerar. FOTO: Adam Bergner.

Lördag 15 juli
Visning av ringmärkning
Vid evenemanget "Natur för alla" vid naturum visades ringmärkning vid fågeltornet.Under morgonen fik vi en rödhake samt några säv- och rörsångare. Ett 15-tal personer besökte oss, bl.a. den spanske ringmärkaren David Mazuelas från Rioja (!). Kanske ska rörsångaren den vägen på sin väg söderut i höst? Under dagen noterades ca 2400 knölsvanar ute på sjön som kalasade på den rikliga undervattensvegetationen.

Måndag 26 juni
Dvärgmås - en ovanlig häckfågel i Tåkern
I år häckar två par av dvärgmås i Tåkern. De har slagit sig ner tillsammans med 25 par svarttärnor och et 70-tal par fisktärnor på ett par mindre flytöar av vassrotfilt relativt långt ut i sjön. Det är första gången på många år som häckning av dvärgmås verkligen har konstaterats i Tåkern.

Sannolikt har enstaka par av dvärgmås häckat vissa år under årens lopp. De är dock svåra att upptäcka i vimlet av skrattmåsar. Dvärgmåsen noterades första gången i Tåkern 30 maj 1919. Nästa observation dröjde till slutet av maj 1958. Möjligen häckade den lilla måsen 1972, men 1964 kunde häckning för första gången konstateras. Häckning av två par noterades även 1975.

I Sverige häckar knappt 3000 par och den har ökat de senaste årtiondena. Dvärgmåsen har sitt starkaste fäste i Norrbotten. Häckningar i Sydsverige är i huvudsak sporadiska. Årets häkningar i Tåkern har resulterat i fem ungar som nu i midsommarhelgen försetts med ring.

Dvärgmåsungar. Inte ett öga torrt...Foto: Lars Gezelius.

Adult varnande dvärgmås. Foto: Lars Gezelius.

Tisdag 20 juni
Rosenfinken upp som en sol....
Rosenfinken sågs för första gången i Tåkernbygden i juni 1964, då vid Höje på Omberg. År 1974 fick arten ett ”kraftigt uppsving” (T.Tyrberg), mest beroende på en riktad inventering i området. Resultatet blev minst 15 rosenfinkar men ökningen tog fart. Många minns åren med mängder av sjungande rosenfinkar på Omberg, vid Tåkern och bl a längs Göta kanal.
Omkring år 1995 började en påtaglig tillbakagång i hela landet. Enligt Svensk häckfågeltaxering har rosenfinken minskat med cirka 60 procent under perioden 1993 – 2008 och har fortsatt. F n anses ca 100 par finnas i Östergötland.
Fältstationens ringmärkningen vid Tåkern speglar nedgången. År 1996 märktes t ex elva rosenfinkar. Från år 2000 till 2016 har endast två rosenfinkar fått ring.
Nu hörs ändå några rosenfinkar melodiskt ”busvissla” i buskmarkerna runt Tåkern. En hona ringmärktes häromdagen (bilden) i omedelbar närhet till en sjungande hane.
FOTO: Christer Elderud/N

Onsdag 7 juni
Besök från Engure men tyst nattfågelkväll
5-7 juni gästades vi av fyra ornitologer från vår vänsjö Engure i Lettland. Det var Roberts Silins, Ilze Priednice, Janis Reihmanis och Ints Mednis. Efter en tur ut på Svanshals äng under vår nationaldag blev det föredragningar från resp. Engure och Tåkern. Vi berättade om konstgjorda häckningsöar från förr och nu samt deras attraktion på måsar/tärnor medan Engure gjorde en mycket intressant dragning om deras EU LIFE-projekt för att förbättra för rördrom och ta reda på mer om dess habitatkrav (bl.a. med web-kamera). Enformiga vassbestånd hade fragmenterats till mosaiker för att bl.a. öka strandlinjens längd i dromarnas habitat. Åtta fåglar försågs satellit GPS för inalles 130 000 kr….Det går sannerligen åt ett LIFE-projekt för sådana undersökningar. Bosse Håkansson höll med prima våfflor och på vandrarhemmet blev det en härlig sommartallrik. Efter en tur till storlommar i Visjön samt till Omberg avslutades denna intensiva dag med en superb grill a la carte på Åsen. Under måndagkvällen genomfördes den traditionella nattfågelinventeringen. Uppslutningen var god med ett 20-tal personer, men det blev tyvärr tidernas mest skrala nattfågelinventering.

Förbrödning Tåkern-Engure.... FOTO: CLAS TORNEFJELL

Letter och svenskar på Svanshals äng. FOTO: Ilze Priedniece.

Onsdag 1 juni
Lär känna Tåkerns trollsländor och andra småkryp
Kom med och lär dig mer om Tåkerns trollsländor och andra småkryp. I denna kurs/studiecirkel får du en allmän inblick om våra olika insektsgrupper. En bra början för dig som vill närma dig detta myller av liv som finns inom småkrypsvärlden. Vår egen entusiastiske entomolog Kjell Antonsson är kursledare. Kontakta Kjell för mer info på tel. 010-2235377.

Sista anmälningsdag  -  10 juni till Naturum Tåkern tel 0144-53 515. Första träffen  -  12 juni kl 18:00 på Naturum Tåkern.  Då lägger vi fast övriga kurstillfällen. Denna kurs görs i samarbete med studieförbundet NBV och Naturum Tåkern.

Välkommen med din anmälan!

Måndag 29 maj
Nu drar vi ut i träsket!
Nu
har inventeringssäsongen ute i sjön kommit igång med de första paddelturerna. Vattennivån ligger kring 93,95 m, vilket är sju cm under den nivå som ska eftersträvas. Dagens vattennivå är den som vi ska ha sista juni. En del kanaler är lite svårpaddlade i det grunda vattnet. Undervattensväxterna drar säkert nytta av detta, då ljuset når ner till botten. Söder om Svälinge var det mycket stora områden med kransalgen rödsträfse och vattnet var relativt klart. Vid Tovören häckar drygt 150 skrattmåsar och ca 90 par fisktärna. På en ö långt ut fanns också 16 par svarttärna och faktiskt två ruvande dvärgmåsar. Vassångarna är också igång och redan har 12 revir påträffats.I helgen räknades hela 1200 knölsvanar ute på sjön och totalt sågs 20 svanfamiljer. Nedan följer några bilder från paddlingsturerna.

Karl-Martin Axelsson med en liten liten tranunge som "simmade" i en kanal. Vi lämnade den snabbt bakom oss....

Adam Bergner på spaning vid Tovören.

Kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa).

Under året kommer floran på Tåkerns så kallade gallstränder att inventeras. Här en tjusig grodmöja.

Onsdag 24 maj
Årsrapport 2016 klar!
Nu är årsrapporten färdigställd av redaktörerna Lars Gezelius och Lars Nilsson med resultatet av allt slit i fält under 2016. Den ligger nu som pdf på vår hemsida under Årsrapporter i menyn här till vänster. Den tryckta versionen kommer inom kort från tryckeriet.

Söndag 21 maj
Ringmärkning på "vallen"
Som brukligt de senaste åren har Christer Elderud, Kent Perssooch Henrik Pettersson bedrivit lite fångst och ringmärkning i buskmarkerna på vallen vid Väversunda/Lassagården. Det har stundtals varit rikligt med vårflyttande småfåglar i markerna där med fångst av flugsnappare, olika sångare och en hel del gulärlor av den nordliga rasen som har rastat i många hundratal vid Tåkern i mitten av maj. Här ett porträtt av en vacker grå flugsnappare. Foto: Christer Elderud/N.

 

Torsdag 11 maj
Inbjudan till föreningskväll 24 maj - info, grill, skådning och bas
Fältstationen inbjuder till en grillkväll/föreningsmöte vid Svanshals Café och Vandrarhem Onsdag 24 maj med start kl19:00.

19:00 - 21:00
Vi slår på grillen och presenterar kommande program för 2017. Bussresor till Getterön och Öland, föredrag på Naturum, och förstås utflykter och inventeringar i Tåkernbygden finns med i utbudet. En fortsättning på förra årets uppskattade fågelkurs "Lär känna Tåkerns fåglar med inriktning på småvadare, gäss och änder" drar igång 15 juli m.m. Vi låter oss väl smaka av läckerheterna från grillen, umgås och har kul tillsammans.

21:15 - 22:30
Vi promenerar ned till Svanshals äng och lyssnar på fågelkonserten i försommarnatten och hoppas på dubbelbeckasinspel m.m.

23:00 -
De som vill kan ta ett bastubad i Tåkernnatten i anläggningens förnämliga bastu med relaxaltan mot Tåkern. Kan inte bli bättre.
Vi har också bokat några rum för de som vill övernatta på vandrarhemmet.

Anmälan senast 21 maj till Konny Hörberg tel 070-545 40 98 eller Bengt Andersson tel 070-549 06 09.

Bengt och Konny

Alla välkomna!

Lördag 22 april
Fältststionen får SOF:s forskningspris 2017
Idag mottog ordf. Bengt Andersson detta pros på SOF:s (Birdlife Sverige)årsstämma i Rimforsa. Vi känner oss förstås glada, tacksamma, hedrade och stolta för detta. I motiveringen heter det: BirdLife Sveriges forskningspris 2017 tilldelas Tåkerns fältstation, som under många decennier på ett framgångsrikt sätt arbetat med inventeringar och naturskydd i och kring fågelsjön Tåkern i Östergötland. Här finns både en bred ringmärkningsverksamhet och ett antal riktade artprojekt, där den kunskap som tagits fram gällande trastsångare och skäggmesar förtjänar ett särskilt omnämnande. Ett aktivt och entusiastiskt upplysningsarbete gentemot allmänheten och ett ambitiöst internationellt samarbete har säkerligen bidragit till stationens framgångar.

FOTO: Ellen Hultman.

Söndag 9 april
Tranor, kärrhök, måsar och ringmärkning
Denna helg drog vårens inventeringsinsatser igång. Trana och kärrhök står nu i fokus. Denna vår blev det ingen större ansamling av tranor vid Tåkern. Förra helgen räknade vi och maxnoteringen stannade på beskedliga 1000 ex. Under tidiga våren går de häckande tranorna parvis på åkrar och ängar invid sjön och de är lätta att pricka in. De första kärrhökarna börjar också sitt bobyggande och genomn idog spaning kan paren lokaliseras och räknas. Under lördagen visade Adam Bergner ringmärkning vid Glänås för ett tjugotal intresserade.Ett drygt 10-tal fåglar märktes, däribland några av de nyligen anlända; sävsparv, rödhake och bofink. Vid Glänås har skrattmåsarna redan besatt de nyrestaurerade häckningsöarna och skäggdoppingar och brunänder lockas dit. Annars är det lågt vattenstånd i Tåkern, ca tre decimeter under det normala. Det innebär att strandängarna och maderna vid sjön är ovanligt torra. Nedan några bilder: sävsparv, bofink och rödhake av Adam Bergner samt trana (individ med ryggfjädrar som gnidits in med järnoxidhaltig röd jord som kamouflage inför ruvningen) och skrattmåsar vid Glänås av Lars Gezelius.

 

 

 

 

Lördag 25 mars
Välbesökt årsmöte
I onsdags hölls föreningens årsmöte i Naturum Tåkern och den lilla möteslokalen i B-huset var fullsatt (25 pers). Under mötesförhandlingarna gick vi igenom fjolårets verksamhet och ekonomi. Ekonomiskt blev utfallet ett underskott på drygt 20 000 kr, men det beror på att kostnaden för tryckningen av jubileumsboken ännu inte täckts. Det blev några ändringar i styrelsen. Tommy Berg avtackades för en mångårig insats i styrelsen och ersätts av Christer Elderud. Ruben Brage avgår också som suppleant och ersätts av Malin Granlund. På mötet diskuterades även frågan om vassens läge i Tåkern liksom den det relativt låga vattenståndet i Tåkern. Vi hedrade också nyligen bortgångne Sven-Erik Fransson med en tyst minut. Han var den viktigaste motorn och inspiratören vid föreningens grundande. Efter mötesförhandlingarna blev det fika med smörgåstårta. Efter detta förflyttade vi oss till filmsalen i naturum där Peter Berglin höll ett inspirerande föredrag om en resa med båten "Professorn" till Antarktis och vidare norrut till ensliga öar i södra Atlanten som Sydgeorgien, Sankta Helena, Ascension och Tristan da Chuna. Vi fick lära oss mycket om havet och havets alla speciella fåglar som inte är så vanliga i Tåkern, t.ex. petreller, stormfåglar, albatrosser, stormsvalor, liror, labbar och pingviner.

Peter Berglin i föreläsartagen FOTO: Lars Gezelius.

Lördag 18 mars
Bengt Andersson årets Tåkernstipendiat!
Allas vår ordförande, Bengt Andersson, fick idag av Landshövdingen Elisabeth Nilsson motta Tåkernstipendiet på 10 000 riksdaler från Tåkernfonden. Bengt får det för sitt mångåriga och idoga arbete för Tåkern och i synnerhet vårt publika arbete för funktionsnedsatta och ensamkommande flyktingbarn. Vi gratulerar! Bengt avslöjar att så smålänning han är trots allt kommer att köpa en kamera för prissumman. Vi emotser bilder till hemsidan såklart. I tidig morgonstund räknade vi gäss och tranor. Sädgässen har dragit vidare till stor del, men drygt 1600 var kvar. Tranorna fyller på, idag 450.

 

Bengt mottar den stora checken av Elisabeth Nilsson. Foto: Lars Gezelius.

Lördag 11 mars
Gåsräkning i strålande vårväder
Årtets första gåsräkning genomfördes i ett strålande fint vårväder till lärkornas drillar. En kall, gnistrande klar morgon och nästan vindstilla (!) gav optimala förutsättningar. Det var också optimalt ur fenologisynpunkt - en mild period följt av ett kortare bakslag och en ny portion sydvindar strax innan räkningen gjorde att många gäss fyllt på i Tåkern samtidigt som de har väntat med att dra vidare norrut. Räkningen idag var också en del i en samordnad räkning över hela landet. Som mvanligt bemannade vi sju räkningsplatser runt sjön. Sädgässen summerades till drygt 5700 ex. och det är den högsta vårsiffran sedan 2009 (då rastade ca 8500 ex.). I övrigt noterades drygrt 2000 grågäss och 2000 kanadagäss. Av de mer ovanliga arterna räknades 28 bläsgäss, tre spetsbergsgäss och en fjällgås (vid Säby). Ett par sädgäss bestämdes till rasen rossicus (tundrasädgås). I går noterades också två vitkindade gäss. Även tranorna börjar öka. Idag noterades 24 ex. Sjön frös till i veckan som gick men det finns många och stora öppna partier. Hela 1400 knölsvanar räknades utte på sjön och ca 100 sångsvanar. Bland änder kan nämnas en hel del vigg samt en del nyanlända bläs- och brunänder. I övrigt sågs bl.a. ett par varfåglar och en stenfalk. Enstaka rördromar tutar redan i vassarna. 

Utsikt från Glänåstornet. Foto: Lars Gezelius  

Nedan: trana och rastande simfåglar vid Sjötuna. Foton: Henrik Pettersson.

 

Söndag 26 februari
Våren knackar på och nytt info ute
Tåkern möter nu vårens ankomst som går med med stormsteg. Sädgäss och lärkor är redan här i stora antal och vi väntar på de första tranorna. Nästan hälften av sjön har nu öppet vatten. I helgen noterades drygt 400 sädgäss och enstaka bläsgäss. Ute i sjön finns nu minst 430 knölsvanar, drygt 100 storskrakar och enstaka salskrakar. Vid Svanshals rastafe 55 sångsvanar. Bland rovfåglar har 5-10 havsörnar noterats samt enstaka fjällvråk. Bland tättingar kan en snösparv nämnas. Sjöns vattennivå är nu ovanligt låg. Någon nämnvärd vårflod är inte heller att vänta som det ser ut nu. Det innebär att strandängarna inte får sin viktiga våröversvämning, vilket kan försämra för fågellivet då ängarna blir ovanligt torra och med sämre produktion av föda i form av småkryp. Ute i sjön kan det låga vattnet innebära ökad risk för grumling då vindens inverkan på bottensedimenten bir större. En fördel kan dock vara att ljuset lättare når ner till undervattensväxterna så att de sätter fart. Vi får följa utvecklingen och se hur det utvecklar sig. Nu är också vårat vår-info klart och har skickats ut till våra drygt 100 medlemmar. I det får du en sammanfattning av fågelåret 2016 och resultatet av våra gås- och simfågelräkningar. Du hittar infot i pdf-form i länken här intill.

Lågt vatten vid Bankudden. Foto: Adam Bergner.

Lördag 28 januari
Vinterfåglar inpå knuten
Denna fina vinterdag arrangerades evenemanget ”Vinterfåglar inpå knuten”. Det uppmärksammas över hela landet och syftar till att få allmänheten att räkna fåglarna vid fågelbordet. Vid Tåkern slog naturum tillfälligt upp portarna dagen till ära och guidade på temat vinterfåglar. Vid fågelmatningen i närheten av fågeltornet visade Tåkerns fältstation traditionsenligt ringmärkning av småfåglar. Så här års är ju inte artvariationen så stor, så det blev mest blåmesar och talgoxar som kunde förevisas de närmare 80 personer som slöt upp kring märkbordet under dagen. Nästan lika traditionsenligt är servering av Bosses nygräddade våfflor i B-huset. Det värmde gott och gav energi åt de som senare snörade på sig skridskorna för en tur på Tåkerns fina is.
Adam Bergner visar upp en blåmes. FOTO: Ellen Hultman.

Måndag 23 januari
Uppstart och tillbakablick
Så här i midvintertid....hm ja, nåväl... pågår sammanställning av fjolårets verksamhet som bäst. Vi har dock redan dragit igång verksamhetsåret med en simfågelräkning 14 januari och vinterfågelrutter runt Tåkern och på Omberg vid årets början, Sjön har ju varit frusen en tid men vid räkningen 14 jan var det en stor öppen råk vid Renstad yttre med ca 1400 knölsvanar. Annars var det mesta fruset till glädje för bl.a. en skridskoseglare vi Hov. Mildare vindar gör att sjöns öppna råkar långsamt blir större.


Nedan följer en kort sammanfattning av 2016:
2016 var stationens 53:a verksamhetsår och aktiviteterna var omfattande både i form av fältarbete och en ökande publik verksamhet med guidningar, studiecirklar, guidningar för synsvaga, visning av ringmärkning m.m. i samarbete med naturum Tåkern. Arbetet har till största delen utförts av våra många trotjänare. Stationsbemanningen hade även detta år ett stort internationellt inslag.
Det blev en ny art för Tåkern, nämligen brandkronad kungsfågel. Det skulle vara fågelart nr. 276 för området. I övrigt noterades inte så många sällsyntheter detta år men stäpphök, snösiska och bändelkorsnäbb finns i rullorna.

Stationen var bemannad hela 155 dagar, med nästan daglig närvaro från maj till mitten av september. Långliggande personal var Karl-Martin Axelsson, Adam Bergner, Lars Gezelius, Lauren Kennedy (Wales), Katharina Philipp /Tyskland) och Donna Talluto (Belgien). Omfattande inventerings- och ringmärkningsinsatser har också gjorts av Bengt Andersson, Kim Arrio, Tommy Berg, Peter Berglin, Göran Bergengren, Benny Ekberg, Christer Elderud, Christer Eriksson, Jan Henriksson, Ellen Hultman, Bo Håkansson, Konny Hörberg, Gunnar Myrhede, Elke Myrhede, Lars Nilsson, Jan-Erik Nordqvist, Kent Persson, Per Saarinen, Magnus Swenson och Tommy Tyrberg.

Under året ringmärktes 3329 fåglar av 61 arter och nu har nästan 120 000 fåglar märkts genom åren. Det blev ingen ny märkart men tre årsrekord noterades; vassångare (15), kärrsångare (34) och stenknäck (8). Totalt sett blev det ett hyfsat märkår med mer än 1000 fler än medianårsumman som är 2017. Vassarterna märktes med undantag för rörsångare i tämligen goda antal, t.ex. 513 sävsångare och 223 sävsparvar samt nämnda rekord för vass- och kärrsångare.. Med tanke på detta är 580 rörsångare lite lägre än förväntat. 685 boungar märktes, bl.a. 50 fisktärnor men endast 16 skrattmåsar. Under året noterades enligt Artportalen 202 fågelarter vid sjön.

2016

Fredag 23 december
Fältstationen önskar er alla:

Tisdag 6 december
Restaureringarna vid Glänås klara
Nu är Länsstyrelsens restaureringar av strandzoner och häckningsöar vid Glänås besöksområde klara. Arne Linding från Söderhamn (LVR)har genomfört åtgärderna med alla hans konstiga specialgjorda grävmaskiner. I öster har en del vass tagits bort och ett par nya häckningsöar skapats. Det tidigare häckningsöarna har förbättrats. Längs stranden har högre vegetation tagits bort och det har nu skapats en öppen vadarstrand. I väster har öppningar gjorts vid gömslena. Det ska bli mycket spännande att se hi fågellivet svarar på detta. Vår bedömnig är att det blir succé!

 

 

Torsdag 24 november
Årsrapport 2015...
Ingen nyhet att vara jättestolt över. Kommer ni ihåg 2015? Om inte så har nu till syvende och sist årsrapporten för 2015 blivit klar. Den ligger nu som pdf på vår hemsida under Årsrapporter i menyn här till vänster. Den tryckta versionen kommer inom kort från tryckeriet.

Söndag 20 november
Trea i kommunrallyt!
Nu är helgens kommunrally avgjort. Arrangör är ÖgOF och det gäller att se så många arter som möjligt under helgen i resp kommun i Östergötland. Fältstationen deltog för Ödeshögs kommun. Vi skrapade i hop goda 89 arter och nådde därmed pallen som trea efter Norrköping och Linköping. Fina arter var brunand, sjöorre, jorduggla, sparvuggla, tjäder, trana, nötkråka, strömstare, taltrast, dubbeltrast, vinterhämpling, ängspiplärka, rödhake, turkduva, spetsbergsgås, bläsgås, grågås, mindre hackspett, m.fl. Lokaler som besöktes var bl.a. Tåkern, Trehörna, St. Lund, Omberg, Orrnäs, Lorasjön, Ödemark, Lysings urskog. Idoga deltagare var fr.a. Adam Bergner och Kom Arrio med god assistans av Peter Berglin, Bengt Andersson, Lars Gezelius, Karl-Martin Axelsson och Ellen Hultman. Ja, det är ett skönt sätt att liva upp en gråmulen helg sent i november. Vid Renstad fanns ännu 3500 sädgäss kvar och i sjön rastade 800 knölsvanar.

Söndag 15 oktober
Hösten rullar in, mera säd men trana kvar!
Dagens internationella sädgåsräkning gav förvisso en påtaglig ökning sedan sist och idag räknade vi in 4450 ex. Grågässen har tunnat ut men drygt 6000 var kvar idag. Även många tranor trotsar höstrusket och 790 räknades in. 130 vitkindade gäss, 12 bläsgäss och 7 spetsbergsgäss noterades också. Det var även simfågelräkning och drygt 21000 simfåglar (exkl. gässen) räknades in. Bläsänderna dominerade med höga 7770 ex.som faktiskt är rekord för Tåkern! Vigg och brunand var också många ute på vattnet med ca 4000 vardera. Knölsvanar och sothöns har minskat sedan septeber och båda summerades till drygt 1100 vardera.Totalt noterades också minst 11 havsörnar. Imorgon boksläpp, kom till Tåkern!

Söndag 2 oktober
Äntligen!
...som det brukar heta i litterära sammanhang. Snart är den här den efterlängtade 50-års krönikan för Tåkerns fältstation. Tryckpressarna går nu varma förmodar vi, för den 16 oktober kommer vi att vara på plats i naturum Tåkern och presentera boken samt signera och sälja. Priset blir ca 1 krona per sida, d.v.s. 150 riksdaler. Vi konstaterade härom dagen att det har varit många förändringar i och vid sjön på många skiftande sätt och kasten har varit tvära i detta delikata ekosystem, som påverkas av många mänskliga, biologiska och fysiska processer. Så sent som i lördags (1 okt) sattes ännu ett rekord då vi räknade in 7650 rastande tranor. 16 oktober vid naturum är det många aktiviteter; vi visar ringmärkning 8-10 och kl. 10.30 är det boksläpp och signering av författarna Adam Bergner, Christer Elderud och Lars Gezelius. Under förmoddagen bemannar vi fågeltornet med giude och vi serverar våfflor i B-huset. Kl. 14.00 är det ett föredrag i naturum om Tåkerns fältstation förr och nu av Adam Bergner och Christer Elderud. I skymningen planeras sedan fångst och visning av ringmärkning av beckasiner och ugglor. Varmt välkomna!

Janusz Stepniewski spanar i vassen. FOTO: Lars Gezelius
Skäggmesens dag utan skägg
Idag var det "skäggmesens dag" vid Glänås. Lars Gezelius visade ringmärkning (bild), Peter Berglin guidade i tornet och Bosse Håkansson severade våfflor. Ett 70-tal personer kom till ringmärkningsplatsen för att för att titta på skäggmesar på nära håll. Vi kunde visa rödhake, rörsångare, gärdsmyg, sävsparv, blåmes och talgoxe, men tyvärr ingen skäggmes denna gång. Några skäggmesar fanns dock nära intill i vassen.                   

Visning av ringmärkning. FOTO: Peter Berglin.

Söndag 18 september
Vass- ångar på!
10 och 12 september fångade vi årets sista(?) vassångare och vi nådde därmed ett nytt årsrekord på 15 ringmärkta fåglar. Alla har har fångats vid Renstad kanal i juli-september och samtliga var årsungar. De senaste två individerna hade fortfarande lite gult i "mungipan".(se bild) vilket tyder på att dessa endast var några veckor gamla och därmed kläckta i augusti.

  Ung vassångare. Foto: Lars Gezelius.

Lördag 17 september
Tran- och grågåsrekord !
10 och Under lördagens fina brittsommarvärder räknade vi in 7200 tranor och hela 19230 grägäss, vilket är rekord för Tåkern. De tidigare rekordet för trana var 7100 ex. 2014 och för grågäss 18200 ex. 2013. Under dagen räkandes ocks in många somfåglar, bl. a. drygt 8000 sothöns och drygt 11000 brunänder och mer än 6000 bläsänder.

FOTO: Lars Gezelius


Fler tranor och gäss samt feta sångare, men var är rör?
Under söndagen var det dags för höstens andra räkning av tranor och gäss. Dett blev höstens hittills högsta antal för både grågås (drygt 13100) och trana (5650). Märkningen av småfåglar vid Renstad kanal går in i slutspurten och vi kan skönja en del trender. Totalt har vi nu ringmärkt ca 2600 fåglar under året. Årets stora överaskning är att vi fångat många sävsångare men betydligt färre rörsångare än förväntat. Det brukar vara mer än dubbelt så många rörsångare som sävsångare i fångsten men i år är det bara aningen fler rörsångare, 510 mot 495 sävsångare. Vi har fått osedvanligt många kärrsångare också, 33 st., vilket är årsrekord (det tidigare var 29 st. från 2006). Vi har också fångat 12 vassångare och det är årsrekord för den standardiserade sommar/höstfångsten. Vi kan också se att det varit ett gott år för sävsparven. 184 märkta hittills är bland de högre årssummorna. Under söndagen blev det en del andra sångare i näten som vi kunde njuta av, t.ex. lövsångare, törnsångare och ärtsångare. Flera av dem var riktigt feta och ligger i startblocken för långresan söderut mot Afrika.

Lördag 20 augusti
Rekordmånga tranor och mycket simfåglar
Höstens första gås- tran- och simfågelräning har nu genomförts av ett 10-tal av våra räknar-entusiaster, såhär dagen innan andjaktspremiären. Tranor och gäss räknas i gryningen vid uppfloget från sjön till de omgivande fälten. Det blev ett präktigt augustirekord för trana med 5 350 ex. Grågässen räknades också in i relativt höga antal, 12 100 ex. Senare på morgonen var det simfågelräkning från 9 platser runt om sjön. Totalsumman slutade på goda 27 170 ex.Sothöna och brunand dominerade stort som oftast i augusti med drygt 10 000 vardera. Bland simänderna var bläsanden vanligast med 1 060. Knölsvanen var också relativt talrik med drygt 1 400 ex. Under vår och försommar var ju svanar och andra simfåglar mycket fåtaliga precis som under fjolåret, beroende på grumligt vatten och sparsamt med undervattensvegetation. Den varma, lugna, torra och soliga sommaren verkar ha gjort underverk för kransalger, nate arter, axslinga och andra undervattensväxter och nu är Tåkern åter en gynnsam rastplats för många simfåglar.

 

Onsdag 20 juli
Märkligheter i vassen
Nu har vi kommit ett gott stycke in i juli och ringmärkningen vid Renstad kanal rullar vidare. Personalstyrkan är nu diger, internationell och tjejdominerad! Härligt! Assistenter är Katharina Philipp (Tyskland), Donna Talluto (Belgien) och Lauren Kennedy (Wales). Platschefer är omväxlande ALars Gezelius, Adam Bergner, Ellen Hultman och senare Karl-Martin Axelsson. Fångsten vid Renstad kanal ligger kring 30-60 fåglar per dag, vilket är ganska mycket. Häckningen för vassfåglarna har troligen gått bra. Vi är nu redan uppe i fem märkta ungfåglar av vassångare samt en ovanlig art i vassen - sånglärka! Bland de vanligaste arterna är det nu konstigt nog ännu så länge ombytta roller, då vi fångat fler sävsångare (176) än rörsångare (122). Det har nog inte hänt sedan vi började den standardiserade märkningen 1991. Vi får se hur det utvecklar sig framöver. Vid några tillfällen har vi också guidat grupper som anmät sig via naturum Tåkern. Vi har också för första gången en rörsångare med engelsk ring, konstigt nog hände det samma dag som vi för första gången har en Brittisk assistent hos oss...Maybe it´s because I´m a Londoner...     //text med tillhörande foton Lars G

Vassångare - eller som assistenten sa: "just another brown little bird"...

Lauren Kennedy från Wales med en rörsångare som hade en ring som det stod London på.

Guidning vid märkplatsen.

Den udda gästen i vassen - en sånglärka.

Tisdag 5 juni 2016
Ringmärkningen är igång!

Nu har den standardiserade ringmärkningen vid Renstad kanal dragit igång. Här ringmärker vi med 12 slöjnät nästan varje morgon under juli-augusti grån gryning till framåt 9-10-tiden. Vi har nu varit igång tre morgnar och fångstraden ar varit 48, 38, och 18 fåglar. Det är relativt goda antal så tidigt i juli, vilket tyder på att häckningssäsongen för vassens tättingar varit god. Det är redan många ungfåglar ute av rör- och sävsångare och sävsparv. Vi har även fångat enstaka skäggmesar, lövsångare, törnsångare och svarthätta. Nu arbetar Lars Gezelius samt Katarina Philipp från Tyskland. Nästa vecka kommer två assistenter från Belgien resp. Skottland. Bland våra egna märkare har vi Adam Bergner, Ellen Hultman, Per Saarinen och Karl-Martin Axelsson. Idag hade vi besök av Carolina från Nnaturum Tåkern med besökande gäst. Fyra morgnar under sommaren kommer naturum med anmälda gäster på besök. Tåkerns vatten är nu betydligt klarare och både undervattensvegetation och knölsvanarna har hittat tillbaka. Den torra, soliga och rätt lugna våren och försommaren har varit gynnsam för sjöns ekosystem.

 

Ringmärkning vid Renstad kanal.

Lördag 25 juni
Tåkerns Fältstation har sorg...
Vår vän och medlem i föreningen Christer Eriksson finns inte med oss längre. Han förolyckades tragiskt i en fallolycka för några dagar sedan. Christer var en sann naturvän som verkligen älskade att vara ute i skog mark, antingen via långpromenader eller kanske ännu hellre paddlande i sin kanot. Få ens någon kände till Ombergs alla stigar och vikar så väl som Christer. Hans entusiasm och upptäckarglädje inför naturens storhet smittade över på oss alla.

Våra tankar finns i denna svåra stund i första hand hos familjen, men vi blev alla i föreningen chockade av beskedet och sörjer djupt vår kamrat.

I sitt arbete för Projekt pilgrimsfalk var han en hängiven entusiast som lade ner ett oerhört arbete på att inventera och följa dessa fåglar. Varje vår och försommar var han ute i fält ett oräkneligt antal timmar för kunskapen om de östgötska falkarna alltsedan den första häckningen på Omberg 1996.

Bengt Andersson                                Lars Gezelius
Ordförande                                       Sekreterare

Christer Eriksson

 

Onnsdag  15 juni 2016
Ett bra häckningsår, men tar det sig på sjöns botten?

Nu är det snart målgång för häckningssäsongens alla inventeringar. Som helhet har det varit en mycket bra försommar för fåglarna. Mycket sol och inga långa regnperioder. Flugsnappare och mesar har stora ungkullar. Vi har gjor många paddlingsturer ute i sjöns stora vassområden. Det är gott om trastsångare i år och vi är nu uppe i 17 sjungande vassångare, vilket är rekord för Tåkern. Det är mycket skäggdopping och även en hel del gråhakedoppingar. Rördrom, trana och brun kärrhök är relativt talrika. Bland kolonihäckarna är fisktärnorna ganska många, medan skrattmåsarna knappt når till 2000 par. Häckningen går i alla fall bra och det är många ungar som kläcktes relativt tidigt.

Det har inte varit så många rariteter ännu. Under nattfågelinventeringen 6 juni hördes dock en busksångare vid Väversunda. Sjöns vatten är fortfarande lite grumligt, men kanske något bättre än förra året. Ljuset når ner till botten, så vi får se om undervattensväxterna spirar framåt juli. På Omberg går det också bra för våra pilgrimsfalkar. Nyligen har vi ringmärkt tio ungar i tre bon, vilket är rekord för berget. Riktigt roligt! Omberg har ju också bjudit på mindre flugsnappare och flera brandkronade kungsfåglar! Här kommer några bilder från vår/försommar.

Lars G på spaning vid Tovören.

Christer Eriksson assisterar Fredrik Schlyter på väg till falkarnas bo.

Unge KA. Årets ungar får röd över blå på vänster och lila på höger. Fint ska det vara.

Lördag 14 maj 2016
Barnkammaren Tåkern

Nu får fler och fler fågelarter sina ungar. Grågässen har varit ute sedan april och de första skäggmeskullarna är utflugna. En del blåmesar har också kläckt. Vid Väversunda kan man se dessa söta tranungar vara ute och födosöka med sina föräldrar.

FOTO: Björn Graatrud

Måndag 9 maj 2016
Tåkern i radion

Denna morgon var det direktsändning i Radio Östergötland från Glänås. Temamorgonen handlade om vårfåglarna vid Glänås, Naturums och Tåkerns Fältsatations verksamhet. Från Fältstationen medverkade Bengt Andersson, Christer Elderud, Kent Persson och Lars Gezelius. Vi berättade och visade (och återberättade) om ringmärkning, inventeringar, vår historik och den snart färdiga jubileumsboken samt vår publika verksamhet och arbetet med integration och ensamkommande flyktingbarn.

Bengt Andersson i direktsändning. FOTO: Lars Gezelius

FredAG 29 april 2016
Japan, japan, japan! prinsessan Takamado på Tåkernvift!

Kejserliga Prinsessan Takamado från Japan tog sig tid att besöka Tåkern innan hon återvände till Stockholm för firandet av kung Carl XVI Gustafs 70-års dag.

Prinsessan Takamado har ett brinnande intresse och ett stort engagemang för fåglar och natur. Hon är hederspresident i BirdLife International. Hon är också hängiven och skicklig naturfotograf och fotograferar ivrigt under resor världen över.

Magnus Vahlquist, bosatt på Örgården och tidigare Sveriges ambassadör i Japan, har många gånger talat sig varm för Tåkern vid möten med prinsessan Takamado. Vid tidigare Sverigesbesök har tidsschemat varit pressat. Det var det nu också men nu skulle Tåkernbesöket bli av!

Prinsessan anlände till Arlanda kl 23 i torsdags. Klockan 02.30 på gav hon sig iväg med chaufför från Grand hotell. Klockan 05 var hon och hennes följe på plats vid Naturum Tåkern.

Under fyra timmar i fågeltornet hade hon sällskap av Magnus Vahlquist. Malin Granlund-Fält och Kjell Antonsson, guider i Naturum, finns också på plats. Tidigare på morgonen har Kent Person och Adam Bergner i Tåkerns fältstation demonstrerat ringmärkning. Under hela besöket var Tåkernveteranen Christer Elderud prinsessan guide.

Havsörn, brun kärrhök och fiskgjuse visade sig snyggt utanför tornet liksom änder och doppingar. Prinsessan var mycket nöjd med besöket och stannade längre än vad som var planerat.

Som avslutning på besöket bjöds lunch på Örgården med bl a Japans Sverigeambassadör och landshövding Elisabeth Nilsson. Därefter åter till Stockholm, och byte från fältkläder till kimono, och fortsatt firande av kungens 70-års dag.

Foto: Christer Elderud/N

Prinsessan Takamado hann med en tur på spången vid Glänås. T h Magnus Vahlquist med fältstationens Kent Person och Adam Bergner i bakgrunden.

 

Foto: Christer Elderud/N

Prinsessan Takamado var välutrustad för fotografering och dröjde sig kvar en bra stund längre vid Tåkern än som var planerat.

 

Foto: Christer Elderud/N

Guider, till och från under besöket i tornet och Naturum var Kjell Antonsson och Malin Granlund-Fält och från Tåkerns fältstation ringmärkarna Adam Bergner och Kent Person.

 

öndag 17 april 2016
Vårfåglarnas dag
Naturum Tåkern proklamerade denna dag som "Vårfåglarnas dag" och Fältstationen visade ringmärkning vid fågeltornet vid Glänås. Här är det Per Saarinen och Torbjörn Blixt som visar och berättar om ringmärkning av fåglar. Under morgonen fångades en vacker sävsparv, bofink och rödhake samt några mesar. 50-60 personer fick se de vackra fåglarna på nära håll innan regnet kom. Bosse Håkanssons klassiska våfflor i "B-huset" uppskattades.

En bofink hane.Tillsammans med lövsångare är det Sveriges vanligaste fågelart.Det finns omring 15 miljoner par i Sverige. Foton: Lars Gezelius.

Söndag 3 april 2016
Våren är här!
Fågelsjön vaknar nu till liv på allvar. Vid Glänås går skrattmåsar till häckning och skäggdoppingarna ligger parvis och uppvaktar varandra. Ute på sjön är det en hel del dykänder som livnär sig av småkryp som vigg pch knipa. Vi räknade 2500 vigg och 800 knipor. Däremot är det betydligt färre vegetarianer bland simfåglarna. Det tydligaste tecknet är att endast 50 knölsvanar räknades. Redan ifjol visade det sig att undervattensvegetationen inte var särskilt frodig. Vi får hoppas den kommer igång denna sommar. Andra vårfåglar som är igång är bruna kärrhökar som spelflyger, enkelbeckasiner som spelar, dromar som tutar och tranor som ropar. De första fiskgjusarna har kommit. Bland de som ska dra vidare norrut kan nämnas några blå kärrhökar och ett 100-tal tundrasädgäss.På bilden ser du en bäver som fångades av fotografen Björn Graatrud vid Lövängsborg.

Annandag påsk 28 mars 2016
Många tranor
Säsongens tredje gås- och tranräkning gav ett näst högsta vårrekord för Tåkern då vi summerade tilll 3500 ex. Det var ju inte så kul för de som räknade på södra sidan av sjön för där hände inte mycket. Desto mer intensivt för de som räknade vid Säby, Herrestad och Åsby.

Tranor i arla morgonstund. Foto: Johan Träff

Onsdag 16 mars 2016
Årsmöte
Till akompanjemang av årets första rördrom drog vi igång föreningens årsmöte vid naturum. Drygt 20 personer mötte upp. Ordet för kvällen var "omval" så det blev inga nämnvärda förändringar i styrelsen. Efter sedvanliga mötesförhandlingar blev det kaffe, thé och smörgåstårta samt föredrag om Sydafrikas natur av Konny Hörberg.

Konny Hörberg i berättartagen. Foto: Lars Gezelius

Lördag 12 mars 2016
Gåsräkning
Denna stilla vårmorgon räknade vi gäss för andra gången i år. Vi var ett 10-tal personer på post redan strax före 06.00. Efter räkningen var det samling i Åsenstugan och dags för summering och fika. Det var ovanligt många sädgäss, drygt 4800. Även sångsvan räknades i för Tåkern högt antal, ca 700. Kanske är det rekord för Tåkern? Ett klassiskt vårtecken är tranornas rop vid sjön och hela 190 ex. har redan kommit.

Ringmärkning och grillning för ensamkommande
Under Bengt Anderssons ledning anordnade vi en Tåkerndag vid Glänås för ensamkommande flyktingbarn. Adam Bergner och Lars Gezelius visade ringmärkning. Konny Hörberg och Bosse Håkansson guidade liksom naturumpesonalen Ellen Hultman och Malin Granlund Fält. Vi ringmärkte 15 fåglar av arterna talgoxe, blåmes, nötväcka och pilfink. Från tornet sågs sammanlagt åtta havsörnar. Det var totalt 17 ensamkommande som fick uppleva mycket nytt. De flesta var från Afghanistan och Eritrea. Efter skådningne var det skönt att värma sig vid en sprakande eld och grilla.

Grillning vid Glänås. Foto: Lars Gezelius

 

Foto: Christer Elderud/N

Lördag 30 januari 2016
Nya fågelkursen igång – första vårfåglarna är här
Tåkerns fältstations nya fågelkurs fortsatte på lördagen med en exkursion i det för dagen milda vinterlandskapet. Kursen är upplagd så att den passar även för personer med rörelsesvårigheter, synskador eller andra funktionsnedsättningar.Tåkern är ännu frusen efter köldknäppen senast. Januari är lågsäsong var gäller antalet arter. På lördagen sågs bl a fjällvråk, blå kärrhök, varfågel och några havsörnar på sjöisen.Mera överraskande noterades åtta grågäss och fyra sädgäss, utan tvivel de första inflyttade vårfåglarna. Just vårfåglarna uppmärksammas mera fram i april men dess för innan ordnas en ugglekväll i mars. Kursen avslutas i juni efter minst tre inneträffar och fem exkursioner.Kursen arrangeras i samarbete med NBV och Naturum Tåkern.

Lördag 16 januari
Guidning och ringmärkning 31 januari vid naturum Tåkern
Sista helgen i januari uppmanar Ornitologerna (SOF) svenska folket att räkna fåglarna som besöker fågelbord och andra matningar. Efter en mycket mild inledning på vintern har det nu blivit rejält kallt i hela landet. Därför kan det finnas skäl att se till att fröautomater och andra attiraljer är välfyllda. Det är närmare en halv miljon hushåll som matar fåglar varje vinter. Denna matning betyder naturligtvis mycket för fåglarna som får tillgång till både lättåtkomlig och energirik föda. Men den betyder mycket även för oss. Fåglarna kan verkligen liva upp en grå vinterdag.Vi  laddar nu upp inför elfte upplagan av Vinterfåglar Inpå Knuten. 31 januari mellan 10-14 räknar vi fåglarna vid fågelmatningen vid naturum Tåkern. Vi visar också ringmärkning av fåglar. I annexet till naturum serverar vi våfflor och kaffe!  

Naturum Tåkern har också aktiviteter på samma teama. Läs mer på Naturum Tåkerns hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-takern/Pages/index.aspx